11.05.2018  PFSz przesłała Ministrowi Zdrowia stanowisko w sprawie norm zatrudnienia pielęgniarek w szpitalach.

 

Polska Federacja Szpitali odnosząc się przedłożonego do konsultacji społecznych projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. z 2017 r.poz.2295 i 2404), zgłasza następujące uwagi:

  1. Nieodpowiednim jest zastosowanie uproszczonego przeliczenia etatów na łóżko szpitalne. Jedynym pozytywnym efektem takiej metodologii będzie zmniejszenie liczby łóżek, których w Polsce jest zbyt dużo.

Proponujemy zastosowanie innej metodologii. Polega ona na uwzględnieniu takich zmiennych jak: referencyjność szpitala/oddziału. W polskim przypadku byłby to poziom w sieci szpitali. Kolejnym wskaźnikiem powinna być ocena stanu pacjenta, czas wymagany na opiekę nad pacjentem, procent wykorzystania łóżek, wskaźnik tzw. przelotowości łóżka, zatrudnienie personelu innych zawodów medycznych oraz paramedycznych (pomocy pielęgniarskiej, ratowników medycznych, opiekunów medycznych, sanitariuszy itd.).

  1. Przewidziany rozporządzeniem czas wejścia przepisów w życie jest stanowczo za krótki.

Proponujemy przy uwzględnieniu postulatu zmiany metodologii okres czteroletni w trakcie, którego konieczna jest ewaluacja proponowanych norm.

  1. Proponowane normy w znacznej części nie będą mogły być zastosowane z dwóch powodów:

Po pierwsze: liczba pielęgniarek w Polsce jest jedną z najniższych w Europie i stan ten ze względu na sytuację demograficzną zawodu będzie się pogłębiał. Dlatego zanim wprowadzi się jakiekolwiek normy należy podjąć działania, które zwiększą liczbę pielęgniarek w Polsce oraz jak najszybciej wprowadzą personel pomocniczy w stosunku do pielęgniarek, w tym także personel pomocniczy sekretarski

W tym czasie należy podjąć działania zwiększające ilość studiujących pielęgniarek, oraz podnieść atrakcyjność finansową zawodu oraz otworzyć możliwość kształcenia w zawodach wspomagających pracę pielęgniarek.

Po drugie: planowany wzrost finansowy w ochronie zdrowia jest zbyt niski                                     i rozciągnięty w czasie. Wprowadzenie norm w 2019r. spowoduje gwałtowny wzrost wydatków na zatrudnienie personelu medycznego. Efektem tego będzie jeszcze większe zadłużenie szpitali. Dodatkowym skutkiem będzie to, co aktualnie dzieje się w przypadku lekarzy. Pielęgniarki będą „podkupywane” przez szpitale nie dbające o wynik finansowy jedynie celem utrzymania kontraktu z NFZ.

Proponujemy zatem, aby uwzględnić możliwość udzielania świadczeń zdrowotnych na stanowiskach związanych z rożnymi obowiązkami pielęgniarki również przez położne, ratowników medycznych lub opiekunów medycznych – po przeszkoleniu oraz w zakresach, w których istnieje komplementarność kompetencji tych zawodów

W myśl dyspozycji art. 5 ust 1 pkt. 8 i 9 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarek i położnych (Dz.U. 2018. 123) położna uprawniona jest m.in. do realizacji zleceń lekarskich w procesie leczenia, diagnostyki i rehabilitacji, jak również do samodzielnego udzielania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych             i rehabilitacyjnych.

Odnosząc powyższe zagadnienie do ratownika medycznego, należy zauważyć zakres uprawnień i obowiązków wynikających z art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2017.2195), który wskazuje również na funkcjonalną i prawną możliwość uzupełniania szczupłych kadr pielęgniarskich.

Opiekun medyczny, w dyspozycji postanowień Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w podmiotach medycznych nie będących przedsiębiorcami (Dz.U. 2011.151.896), może wykonywać czynności opiekuńczo-pielęgnacyjne samodzielnie, również w warunkach szpitalnych. Często są to czynności podstawowe i wystarczające do należytego sprawowania opieki nad pacjentem.

  1. W obecnej sytuacji znacznego niedoboru kadry pielęgniarskiej (i lekarskiej) wnioskujemy ponadto o bardzo aktywne działania ze strony Ministerstwa Zdrowia, w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w obszarze jak najszybszego wprowadzenia nowych zawodów paramedycznych, które w sposób istotny wspomogą pracę pielęgniarek, jak np. menedżer koordynowanej ochrony zdrowia, technik terapii oddechowej, technik flebotomii, technik transportu wewnątrzszpitalnego, czy też asystent administracyjny pielęgniarski.
  2. Jednocześnie pragniemy podkreślić, iż dyrektorzy polskich szpitali działając w porozumieniu z kierownictwem personelu pielęgniarskiego oraz lekarskiego są w pełni kwalifikowani do określania szpitalnych standardów obsady pielęgniarskiej, a możliwość elastycznego zarzadzania personelem jest jednym z podstawowych narzędzi zarządczych. Dlatego też pragniemy zwrócić uwagę na fakt, iż wprowadzenie odgórnych norm dotyczącej obsady kadrowej w szpitalach jest niezgodne z podstawowymi uprawnieniami kadry zarządzającej szpitali i w efekcie może odnosić skutek przeciwny od zamierzonego. 

Dziękujemy dyrektorom szpitali zrzeszonych w PFSz za zgłaszanie propozycji.

Dziękujemy niedawno powołanemu zespołowi PFSz ds stanowisk i konsultacji społecznych !

PFSz,MZ,pp,normy,stanowisko,2018.05.11