W ramach konsultacji społecznych na temat projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie Nr 22/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w dniu 30.05.2018 zostało przesłane do centrali NFZ następujące stanowisko Polskiej Federacji Szpitali (PFSz).

PFSz wspiera kroki podejmowane przez NFZ w celu zwiększenia liczby przyjmowanych i diagnozowanych w trybie ambulatoryjnym pacjentów pierwszorazowych, premiowania podmiotów leczniczych udzielających ambulatoryjnych świadczeń dla dzieci, oraz zwiększenia liczby okulistycznych świadczeń zabiegowych wykonywanych w trybie ambulatoryjnym.

PFSz wskazuje, że należy dokonać zmian w koszyku świadczeń gwarantowanych i w konsekwencji odrębnie zakontraktować tych pacjentów aby zwiększyć liczbę pacjentów pierwszorazowych przyjmowanych i diagnozowanych w trybie ambulatoryjnym. W przeciwnym razie aktualna sytuacja, tj. natychmiastowego blokowania wizyt poprzez zapisy pacjentów leczonych przewlekle, kierowanych na kolejne terminy wizyt kontrolnych u specjalistów – nie ulegnie poprawie, przez co kolejki do specjalistów zamiast zmniejszać się, będą rosnąć.

PFSz podnosi fakt, iż lekarze specjaliści nie mają żadnych narzędzi dających im wpływ na zapisanie pacjenta pierwszorazowego na wizytę poprzez zablokowanie kolejki przez pacjentów kierowanych na wizyty kontrolne.

PFSz uważa, że wprowadzenie współczynników korygujących przy rozliczaniu wizyt pierwszorazowych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej niestety nie osiągnie tym samym zamierzonego celu.

Podsumowując, PFSz pozytywnie ocenia pierwsze działania zmierzające do lepszego dostępu do świadczeń pierwszorazowych w AOS. Jednak naszym zdaniem działania te są niewystarczające i nie przyniosą w pełni zamierzonego efektu, dopóki nie wprowadzi się mechanizmów umożliwiających lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej weryfikacji zasadności ponownego kierowania pacjentów do AOS. Każde skierowanie od lekarza POZ do lekarza specjalisty w AOS, powinno być uzasadnione w dokumentacji medycznej i potem weryfikowane. PFSZ liczy na dalsze działania w tym kierunku.

Dziękujemy Annie Szczerbak, członkowi Rady Naczelnej PFSz oraz Irenie Kierzkowskiej, członkowi Zarządu PFSz za przygotowanie projektu stanowiska.