PFSz wystosowała pismo do Ministra Zdrowia z postulatem dostosowania wysokości kar do aktualnych realiów

W związku z prowadzonymi przez NFZ kontrolami prawidłowości realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej Szpitale obciążane są karami umownymi w rażąco wygórowanej wysokości zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1146 z późn. zm.) czyli z uwzględnieniem kwoty zobowiązania określonej w umowie ( § 29 ust. 2 w.w. Rozporządzenia). Kwotą zobowiązania stanowiącą podstawę nałożenia kary umownej jest kwota zobowiązania w okresie rozliczeniowym, którego dotyczą stwierdzone naruszenia ( § 30 ust. 2 w.w. Rozporządzenia). W przypadku umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej kwotą zobowiązania jest całkowity ryczałt danego podmiotu. Uwzględniając nawet wymiar 1% kwoty zobowiązania kara umowna kształtuje się w wysokości zagrażającej stabilności finansowej podmiotów leczniczych.

Po zmianie finansowania szpitali poprzez utworzenie sieci szpitali i objęcie jedną stawką ryczałtową wszystkich świadczeń, a nie zawieranie oddzielnych umów na poszczególne zakresy, nie zostały zmienione przepisy regulujące sposób naliczania kar umownych. W świetle powtarzających się praktyk nakładania na szpitale kar umownych w wysokości kilkuset tysięcy złotych, a nawet milionów złotych, istnieje pilna potrzeba dostosowania obecnie obowiązujących przepisów w zakresie sposobu naliczania kar umownych do odmiennego sposobu finansowania świadczeń zdrowotnych leczenia szpitalnego.

Polska Federacja Szpitali postuluje aby wysokość kar umownych była naliczana proporcjonalnie do części kwoty ryczałtu odpowiadającej wartości udzielanych świadczeń zdrowotnych w kontrolowanym zakresie, a nie w zakresie kwoty całego ryczałtu.

24.09.2019