Postulat PFSz dotyczący mechanizmu zapewniającego spójność wytycznych konsultantów oraz towarzystw medycznych już w realizacji.

Poniżej treść pisma GIS do MZ w tej sprawie

“Warszawa, dnia 07 czerwca 2020

Pani Józefa Szczurek-Żelazko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Szanowna Pani Minister, w związku z zapytaniem przesłanym przez Prezesa Polskiej Federacji Szpitali, prof. Jarosława J. Fedorowskiego w sprawie opracowania mechanizmu, który zapewni spójność zaleceń i wytycznych opracowywanych dla poszczególnych specjalizacji medycznych podczas pandemii COVID-19 zwracam się do Pani Minister z prośbą o przekazywanie, jak dotychczas, do konsultacji Głównego Inspektora Sanitarnego, w zakresie postępowania przeciwepidemicznego, dokumentów przygotowywanych przez konsultantów krajowych w ochronie zdrowia i towarzystwa naukowe. Taki mechanizm konsultacji wpłynie pozytywnie na ujednolicenie wytycznych postępowania w różnych dziedzinach medycyny.

Z wyrazami szacunku z up. Głównego Inspektora Sanitarnego

Izabela Kucharska, Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego

/dokument podpisany elektronicznie/

Do wiadomości:

Pan Jarosław J. Fedorowski – Prezes Polskiej Federacji Szpitali

Pan Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich”