W dniu dzisiejszym Polska Federacja Szpitali skierowała do Ministerstwa Zdrowia pismo z prośbą o odpowiedź i zajęcie stanowiska.

Zmiany w funkcjonowaniu aptek szpitalach w związku z wejściem w życie Ustawy i Zawodzie Farmaceuty

Zgodnie z treścią art. 83 ust. 4c pkt 1) Ustawy w zakładzie leczniczym, w którym podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne i inne niż szpitalne, dopuszcza się utworzenie zamiast apteki szpitalnej działu farmacji szpitalnej, jeżeli łączna liczba łóżek zgłoszonych przez ten podmiot  w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą wynosi nie więcej niż 100.

Dotychczasowe przepisy tj. art. 87 ust. 4a ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne dawały podmiotom leczniczym swobodę w zakresie podejmowania decyzji w przedmiocie utworzenia apteki szpitalnej lub działu farmacji szpitalnej w zależności od faktycznych potrzeb danego zakładu leczniczego.Stąd też większość szpitali w swych strukturach posiada działy farmacji szpitalnej pomimo, że łączna ilość zgłoszonych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą przekracza 100 łóżek, jednak rodzaj udzielanych świadczeń zdrowotnych nie uzasadniał tworzenia apteki szpitalnej, która w przeciwieństwie do działu farmacji wymaga spełnienia licznych wymogów zarówno technicznych jak i lokalowych.

Regulacje Ustawy wprowadzają nowe wskazania dotyczące możliwości tworzenia działów farmacji szpitalnej, jednocześnie całkowicie pomijają kwestię dotyczącą ewentualnej konieczności dostosowania obecnie funkcjonujących działów farmacji szpitalnych do nowych norm i przekształcenia ich w apteki szpitalne. Takie działania pociągałyby za sobą dramatyczne w skutkach konsekwencje organizacyjno-techniczne jak również finansowe dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, a często niemożliwe do spełnienia  z przyczyn od nich niezależnych, a to np. warunków lokalowych danej placówki, które uniemożliwiają dostosowanie pomieszczeń dotychczasowych działów farmacji szpitalnych do wymogów stawianych aptekom szpitalnym.

W ocenie PFSz sposób sformułowania wspomnianego na wstępie art. 83 ust. 4c pkt 1) Ustawy, w zestawieniu z brakiem wprowadzenia przez ustawodawcę przepisów przejściowych w zakresie konieczności przekształcania obecnych działów farmacji szpitalnych w apteki szpitalne prowadzi do wniosku, że wprowadzona zmiana uzależniająca możliwość utworzenia działu farmacji szpitalnej w podmiotach posiadających w swych strukturach do 100 łóżek dotyczy wyłącznie nowopowstających podmiotów. W konsekwencji przyjąć należy, że utworzone w oparciu o dotychczasowe regulacje prawne działy farmacji szpitalnej, w dalszym ciągu mogą funkcjonować na aktualnych zasadach pomimo, iż dany zakład leczniczy przekracza określoną w art. 83 ust. 4c pkt  1) liczbę łóżek.

Prosimy o zajęcie stanowiska MZ w przedmiotowej sprawie zważywszy na wskazane wątpliwości interpretacyjne, mając w szczególności na uwadze daleko idące negatywne skutki jakie mogą towarzyszyć nowowprowadzanym regulacjom prawnym, przy braku jednoznacznych kryteriów oraz wytycznych za konieczne.