Członkowie Wspierający Założyciele

Jarosław J. Fedorowski

Członkowie Wspierający

Członkowie Wspierający – osoby fizyczne – eksperciINFORMACJA DLA KANDYDATÓW

Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która popiera misję i cele Federacji oraz akceptuje postanowienia Statutu.

Kandydaci proszeni są o wypełnienie deklaracji i przesłanie skanu e-mailem na nasz adres.  Deklaracje zostaną przedstawione na najbliższym posiedzeniu Zarządu, który podejmie decyzję o przyjęciu i wyznaczy wysokość składki członkowskiej.  Zarząd zwyczajowo zaprasza kandydata na zebranie, podczas którego rozpatrywana będzie deklaracja.  Zarząd przesyła potwierdzenie członkostwa wspierającego drogą elektroniczną po wpłynięciu składki na rachunek Federacji.  Prawa i obowiązki członka wspierającego określa Statut – do pobrania w zakładce “Statut”