Dane Polskiej Federacji Szpitali

Organizacja pracodawców wpisana pod numerem 0000402294 Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
30 1600 1068 1843 0059 4000 0001. Bank BNP Paribas Polska SA, oddział w Warszawie
7010339318
146086853