Koalicja na Rzecz Rozwoju Zielonych Szpitali

Koalicja na Rzecz Rozwoju Zielonych Szpitali powstała po to, aby wspierać inwestycje w transformację energetyczną oraz dalszą transformację cyfrową podmiotów leczniczych.

Dowiedz się, czym jest Koalicja na Rzecz Rozwoju Zielonych Szpitali

Koalicja na Rzecz Rozwoju Zielonych Szpitali Green Hospitals Polska Federacja Szpitali GH PFSz przeglad strategiczny grafika

Koalicja na Rzecz Rozwoju Zielonych Szpitali Green Hospitals Polska Federacja Szpitali GH PFSz przeglad strategiczny grafika

Koalicja na Rzecz Rozwoju Zielonych Szpitali

Polska Federacja Szpitali propaguje zasady zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności ESG (Environment, Social, Governance) – postulujemy znaczne inwestycje w transformację energetyczną oraz dalszą transformację cyfrową polskich podmiotów leczniczych. Popieramy modernizację podmiotów leczniczych, także przy wsparciu specjalnych funduszy krajowych oraz ze środków unijnych lub innych. Jesteśmy za harmonijną współpracą ze wszystkimi podmiotami gospodarczymi rynku medycznego, zwracamy uwagę na kwestie dostępności wyrobów medycznych, a także ich jakości, certyfikacji i możliwości korzystnego finansowania.

„Złożone systemy wymagają złożonych rozwiązań, które aby działać efektywnie muszą posiadać dużą ilość danych. Zrównoważony rozwój jest procesem globalnym, który bardzo dobrze uwzględnia to podejście. Możemy zobaczyć te adaptacje pokazane poprzez strategie ESG na całym świecie. Wiem na pewno, że zaczynając od właściwej identyfikacji wszystkich źródeł danych, ich wartościowania i budowania odpowiednich ontologii parametrów możemy zapewnić dojrzałość rozwiązań, które zostaną przyjęte i włączone jako zestaw narzędzi wspierających. Pierwszy rok pracy w CSO będzie skupiał się na dzieleniu się tą wizją wraz z narzędziami już opracowanymi w tej przestrzeni, zbieraniu informacji zwrotnych oraz pracy nad ciągłym doskonaleniem ich funkcjonalności.”
Michał Dybowski, Chief Sustainability Officer PFSz

Dowiedz się, kim są Młodzi Menedżerowie Medycyny (MMM)

Co powinieneś wiedzieć na temat zespołu Młodzi Menedżerowie Medycyny (MMM)?

Kontakt

🏢  Biuro Green Hospital
CSO, Kawęczyńska 36 A003
📱  699 710 477

Michał Dybowski Chief Sustainability Officer Polska Federacja Szpitali PFSz

Michał Dybowski
Chief Sustainability Officer PFSz

mail icon symbol graphic    LinkedIn icon

Urszula Szybowicz
Dyrektor Operacyjna PFSz

mail icon symbol graphic    LinkedIn icon

Urszula Szybowicz PFSz

Misja Koalicji na Rzecz Rozwoju Zielonych Szpitali

Zmiany klimatyczne są największym zagrożeniem dla zdrowia publicznego w XXI wieku. Według Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization – WHO), zanieczyszczenie powietrza każdego roku przyczynia się do 4,2 mln przedwczesnych zgonów na całym świecie. Zmiana klimatu wpływa na warunki, w których ludzie się rodzą, dorastają, pracują, żyją i starzeją się, a także na warunki życia codziennego. Koszty opieki zdrowotnej związane ze zmianą klimatu i zanieczyszczeniem szacuje się na 820 mld USD rocznie.

Problemy można rozpatrywać w 3 perspektywach:
1. Wysiłki na rzecz dekarbonizacji opieki zdrowotnej;
2. Zmiany klimatyczne jako wyzwanie / presja dla systemów opieki zdrowotnej (np. klęski żywiołowe, zapewnienie ciągłości opieki, zdarzenia masowe);
3. Wpływ na zdrowie i samopoczucie ludzi.

Ad 1) Światowe systemy opieki zdrowotnej odpowiadają za ponad 5% globalnej emisji, więcej niż lotnictwo czy żegluga. Gdyby sektor zdrowia był krajem, byłby piątym co do wielkości emitentem gazów cieplarnianych na świecie. Jest paradoksalne, że sektor ochrony zdrowia, który kieruje działaniami lekarzy zgodnie z zasadą Hipokratesa „po pierwsze nie szkodzić” zostawia tak mocny ślad węglowy. Przyczyn jest oczywiście wiele, przede wszystkim sama specyfika sektora opieki zdrowotnej, całodobowych charakter, wymogi w zakresie klimatyzacji, warunków przechowywania leków oraz specjalistycznego sprzętu medycznego – a także dlatego, że wiele szpitali ma przestarzałą infrastrukturę, źle zaprojektowana pod kątem efektywności energetycznej.

Emisje pochodzące bezpośrednio z zakładów opieki zdrowotnej stanowią 17% światowego śladu sektora. Emisje pośrednie z zakupionej energii elektrycznej, gazów medycznych, klimatyzacji i ogrzewania stanowią kolejne 12%. I największy udział emisji, bo aż 71% — pochodzi z łańcucha dostaw opieki zdrowotnej: produkcja, transport, użytkowanie i utylizacja towarów i usług potrzebnych sektorowi.

Ad 2) Skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych wpływają negatywnie na infrastrukturę (media, transport, komunikację) – co może negatywnie wpływać na dostęp pacjentów do usług ratunkowych i planowych, a także zakłócać łańcuchy dostaw, prowadzić do niedoborów sprzętu medycznego, czy zaopatrzenia w leki dla pacjentów, dostawców i producentów.

Ad 3) Według raportu The Lancet Countdown z 2020 roku, pogarszająca się globalna zmiana klimatu jest odpowiedzialna za:
• 53,7% wzrost zgonów związanych z upałami u osób powyżej 65 roku życia;
• 3,01 miliona przedwczesnych zgonów z powodu chorób serca i płuc związanych z zanieczyszczeniem powietrza w otoczeniu pyłowym.

Wiemy, że zmiany klimatyczne już zaostrzają szereg problemów zdrowotnych na całym świecie. Opieka zdrowotna ma wyjątkową pozycję, aby odgrywać wiodącą rolę w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym, które The Lancet nazwał największym zagrożeniem zdrowotnym XXI wieku. Aby chronić lokalne i globalne zdrowie przed zmianami klimatycznymi i ich źródłami, świat musi przejść w kierunku gospodarki opartej na czystej, odnawialnej i zdrowej energii. Opieka zdrowotna może przyczynić się do tego przejścia poprzez dekarbonizację zużycia energii, operacji i łańcucha dostaw, zmniejszając swój ślad węglowy. Opieka zdrowotna jest również na pierwszej linii frontu zmian klimatycznych. Szpitale, ośrodki zdrowia i podmioty świadczące opiekę zdrowotną są pierwszą odpowiedzią na ekstremalne zdarzenia pogodowe i muszą budować odporność, aby działać i służyć swoim społecznościom podczas katastrof związanych z klimatem.

Rola Koalicji, Cele i Kierunki Działań

Przechodząc do niskoemisyjnych systemów opieki zdrowotnej, opieka zdrowotna może łagodzić swój wpływ na klimat, oszczędzać pieniądze i dawać przykład. Stając się bardziej odpornym, opieka zdrowotna może pomóc przygotować się na rosnące skutki zmiany klimatu. A zapewniając przywództwo społeczne, sektor zdrowia może pomóc w ukształtowaniu wizji przyszłości ze zdrowymi szpitalami i zdrowymi ludźmi żyjącymi na zdrowej planecie. W tym kluczowym momencie nadszedł czas na podjęcie działań w celu ochrony zdrowia publicznego przed zmianami klimatycznymi.

Wyzwanie i jego zobowiązanie opierają się na trzech głównych filarach:
Łagodzenie – Zmniejszenie własnego śladu węglowego opieki zdrowotnej i/lub wspieranie niskoemisyjnej opieki zdrowotnej.
Odporność – Przygotowanie na skutki ekstremalnych warunków pogodowych i zmieniające się obciążenie chorobami.
Przywództwo – Kształcenie personelu i społeczeństwa przy jednoczesnym promowaniu polityk mających na celu ochronę zdrowia publicznego przed zmianami klimatycznymi.

Green Hospital opiera się na kompleksowych ramach 10 połączonych ze sobą celów dla sektora zdrowia, aby promować większy zrównoważony rozwój i zdrowie środowiskowe.

Program dotyczący zielonych i zdrowych szpitali ma na celu wspieranie istniejących wysiłków na całym świecie w celu promowania większej stabilności i zdrowia środowiskowego w sektorze opieki zdrowotnej, a tym samym wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej na całym świecie, zdefiniowaliśmy 10 celów:

PRZYWÓDZTWO
PRZYWÓDZTWO
Nadanie priorytetu zdrowiu środowiskowemu.
CHEMIKALIA
CHEMIKALIA
Zastąpienie szkodliwych chemikaliów bezpieczniejszymi alternatywami.
ODPADY
ODPADY
Ograniczenie, przetwarzanie i bezpiecznie usuwanie odpadów medycznych.
ENERGIA
ENERGIA
Wdrożenie efektywności energetycznej i czystego wytwarzania energii odnawialnej.
WODA
WODA
Zmniejszenie zużycia wody w szpitalu.
TRANSPORT
TRANSPORT
Poprawa strategii transportu dla pacjentów i personelu.
ŻYWNOŚĆ
ŻYWNOŚĆ
Zakup i dostarczanie zrównoważonej, zdrowej żywności.
FARMACEUTYKI
FARMACEUTYKI
Bezpieczne zarządzanie i usuwanie farmaceutyków.
BUDYNKI
BUDYNKI
Wsparcie zielonego i zdrowego projektowania i budowy szpitali.
ZAKUP
ZAKUP
Zakup bezpieczniejszych i bardziej zrównoważonych produktów oraz materiałów

W związku ze strategiczną rolą Koalicji na Rzecz Rozwoju Zielonych Szpitali, jaką jest stanie się przez nią centrum eksperckiej wiedzy o modernizacji szpitali w oparciu o dbanie o zdrowie środowiskowe, sformułowano następujące kluczowe rekomendacje działań na rzecz zwiększenia wykorzystania potencjału zdrowia środowiskowego i powiązanych z nimi technologii w ochronie zdrowia:

 • 1
  budowanie zaufania społeczeństwa oraz promowanie zarządzania opieką medyczną w oparciu o innowacje technologiczne, procesowe i organizacyjne, wykorzystujące zaawansowane technologie;
 • 2
  podejmowanie inicjatyw edukacyjnych w celu jak najlepszego wdrożenia do praktyki medycznej założeń Green Hospital;
 • 3
  wspieranie badań, rejestrów danych w celu maksymalizacji korzyści wynikających z wdrożenia rekomendacji Green Hospital;
 • 4
  pomoc szpitalom w ocenie wymogów regulacyjnych oraz ryzyk w trakcie wdrażania innowacji i rozwoju działalności w oparciu o innowacje;
 • 5
  zwiększenie dostępności do źródeł finansowania oraz elastycznych instrumentów finansowych wspierających rozwój Green Hospital;
 • 6
  współpraca ze stroną publiczną w ramach zinstytucjonalizowanej platformy dyskusji mającej na celu określić działania edukacyjne, techniczne, organizacyjne i regulacyjne, których celem będzie maksymalizacja korzyści wynikających z wdrożenia rozwiązań proponowanych przez Koalicję;
 • 7
  podejmowanie inicjatyw legislacyjnych, edukacyjnych, promocyjnych oraz samoregulacyjnych w celu popularyzacji idei dbania o zdrowie środowiskowe oraz nowych technologii w polski systemie ochrony zdrowia;
 • 8
  nawiązywanie współpracy z polskimi i zagranicznymi podmiotami zajmującymi się zdrowiem środowiskowym w celu umożliwienia wymiany wiedzy, doświadczeń i kontaktów.

•  Utworzenie celów neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla

•  Wdrażanie praktyk zarządzania odpadami i zanieczyszczeniami

•  Inwestowanie w efektywność energetyczną i zasoby naturalne

•  Posiadanie celów związane z różnorodnością, sprawiedliwością i integracją

•  Koncentracja na bezpieczeństwie i dobrym samopoczuciu personelu i pacjentów

•  Uwzględnienie społecznych uwarunkowań zdrowia

•  Priorytetowe traktowanie polityki zdrowych warunków pracy mających na uwadze dobro personelu

•  Zapewnienie prywatności i bezpieczeństwa danych

•  Wyznaczenie lidera GH w każdej organizacji

•  Tworzenie celów dotyczących równości wynagrodzeń dla pracowników

•  Posiadanie polityk związanych z etyką, zgodnością i oszustwami

•  Nadanie priorytetu różnorodności zarządu

•  Publikacja raportu rocznego w celu śledzenia i dzielenia się celami GH

•  Współpraca jako organizacja ochrony zdrowia (GH PFSz)

 • najlepsze praktyki i wytyczne
 • partnerstwo
 • oprzyrządowanie
 • –  edukacja
  –  planowanie
  –  finansowanie
  –  wdrożenie
  –  audyty
  –  monitoring
  –  raportowanie
 • doradztwo i wsparcie przez cały czas

•  GH PFSz, aby system opieki zdrowotnej zdał sobie sprawę z biznesowego uzasadnienia dla zarządu w kwestii dekarbonizacji, biorąc pod uwagę inwestycje, które będą prawdopodobnie zaangażowane

 • łańcuch dostaw
 • edukacja zawodowa w zakresie ochrony zdrowia
 • polityki, finansowanie i mierniki oparte na sprawiedliwości
 • świadczenie opieki zdrowotnej

•  Cele krótkoterminowe dotyczące współpracy i dekarbonizacji w opiece zdrowotnej

•  Struktura zarządzania GH PFSz, którą powinny przyjąć organizacje

Szkolenia

Certyfikacje

PROJEKTY  I  RAPORTY

Redukcja emisji, poprawa efektywności energetycznej szpitali, zrównoważone projektowanie budynków, cyfryzacja, zrównoważony łańcuch dostaw dla szpitalnej gastronomii czy gospodarka odpadami – opieka zdrowotna ma wyjątkową szansę, aby odgrywać wiodącą rolę w przeciwdziałaniu zmianie klimatu, którą czasopismo naukowe „The Lancet” nazwało największym zagrożeniem zdrowotnym XXI wieku.

Odpowiedzią na transformację budynków oraz systemu ochrony zdrowia w kierunku nisko- i zeroemisyjnym jest idea „zielonych szpitali”, która ma na celu m.in. spełnienie wymagań stawianych przez Porozumienie Paryskie i Europejski Zielony Ład w sektorze zdrowia. Raport UN Global Compact Network Poland „Zielone szpitale” analizuje trendy oraz działania podejmowane w kierunku wdrażania idei w życie.

GreenBook

Projekt „GreenBook” dla szpitali PFSz to innowacyjna inicjatywa mająca na celu promowanie zrównoważonych praktyk i procedur w sektorze opieki zdrowotnej. Jest to zbiór rekomendacji, opisów procedur i najlepszych praktyk, które mają pomóc szpitalom w osiągnięciu statusu Zielonego Szpitala.

„GreenBook skupia się na różnych aspektach działalności szpitala, od zarządzania odpadami i efektywności energetycznej, po zdrowe środowisko pracy dla personelu medycznego.”
Michał Dybowski, CSO PFSz

Zawiera szczegółowe opisy procedur, które można wdrożyć w celu zmniejszenia wpływu szpitala na środowisko, a także promuje najlepsze praktyki, które zostały już pomyślnie zastosowane w innych placówkach. Oficjalna publikacja i premiera tego kompleksowego dokumentu zaplanowana jest podczas jesiennej konferencji PFSz w Grudniu.

Jednym z kluczowych elementów „GreenBook” jest lista zadań i działań, które szpitale mogą podjąć w celu osiągnięcia statusu Zielonego Szpitala. Ta lista obejmuje zarówno małe zmiany, które można łatwo wprowadzić, jak i większe inicjatywy, które mogą wymagać więcej czasu i zasobów. Wszystko to ma na celu zapewnienie, że szpitale są w stanie skutecznie i efektywnie dążyć do zrównoważonej przyszłości.

PARTNERZY

Geneva Sustainability Centre powered by the IHF logo