POLSKA FEDERACJA SZPITALI

Polska Federacja Szpitali (PFSz) jest ogólnopolską organizacją pracodawców zrzeszającą Szpitale niezależnie od ich struktury własnościowej, wielkości, profilu specjalistycznego, lokalizacji czy modelu działania.

PFSz zrzesza bezpośrednio ponad 250 Szpitali, a poprzez porozumienia z lokalnymi i sektorowymi związkami Szpitali funkcjonuje jako organizacja parasolowa w sumie dla około ponad 500 Szpitali. Atut PFSz stanowi także spora grupa członków wspierających: liczących się firm krajowych i międzynarodowych, ekspertów systemu ochrony zdrowia oraz ambasadorów PFSz.

PFSz WIZJA: zrównoważony system ochrony zdrowia ponad podziałami

PFSz MISJA: integrujemy Szpitale – razem osiągniemy więcej

 

PFSz popiera tworzenie mechanizmów sprzyjających powstawaniu organizacji koordynowanej ochrony zdrowia konkurujących o wartość dla pacjenta i wynagradzanych za wynik leczenia w całym przebiegu choroby.

PFSz należy do największej wielobranżowej organizacji pracodawców w Polsce: Pracodawcy RP.

PFSz reprezentuje Polskę w Europejskiej Federacji Szpitali HOPE, która zrzesza ponad 80% zasobów szpitalnych w Unii Europejskiej.

PFSz reprezentuje Polskę w Światowej Federacji Szpitali IHF – jedynej globalnej organizacji Szpitali.

PFSz została założona 10.10.2011 roku. w Warszawie

zrównoważony system ochrony zdrowia ponad podziałami
integrujemy Szpitale – razem osiągniemy więcej
rozwijać płaszczyznę integracji, wsparcia, komunikacji oraz wymiany wiedzy dla wszystkich Szpitali

doskonalić opiekę zdrowotną nad pacjentami, kapitał ludzki oraz zrównoważony rozwój

wpływać na kształt prawa

wykorzystywać pełniej potencjał Szpitali

1. Wpływanie na kształt polityki zdrowotnej Polski oraz Unii Europejskiej, aktywne uczestnictwo w dialogu społecznym

2. Działanie na rzecz wzrostu znaczenia, motywacji i szacunku dla Dyrektorów Szpitali

3. Liderowanie w obszarze zrównoważonego rozwoju sektora ochrony zdrowia

4. Promowanie innowacyjnych technologii w ochronie zdrowia

5. Wskazywanie dobrych praktyk w zarządzaniu inwestycjami oraz infrastrukturą, a także sposobów pozyskiwaniu kapitału

6.  Popularyzacja nowoczesnego zarządzania ryzykiem oraz ciągłej poprawa jakości opieki szpitalnej, poparcie dla systemu no fault

7. Informatyzacja, cyberbezpieczeństwo oraz polepszanie ergonomiki pracy

8. Dążenie do partnerskiej współpracy z sektorem opieki ambulatoryjnej, np. w modelu konsorcjów koordynowanej ochrony zdrowia

9. Propagowanie ochrony danych osobowych, wymiany danych, anonimizowanego dawstwa danych i benchmarkingu Szpitali

10. Wymiana wiedzy, organizacja szkoleń i konferencji dla Szpitali

11. Inne działania mające na celu poprawę sytuacji Szpitali oraz systemu ochrony zdrowia

Jesteśmy głosem polskich szpitali na forum krajowym, Unii Europejskiej i globalnym.

Wspieramy i promujemy dyrektorów Szpitali, jako kluczowych organizatorów opieki zdrowotnej

Członkiem zwyczajnym może zostać Szpital jako osoba prawna na podstawie decyzji osoby uprawnionej do reprezentacji.

Członkiem wspierającym mogą zostać:  związek Szpitali – jako podmiot grupowy, przedsiębiorstwo (firma) – jako osoba prawna lub osoba fizyczna indywidualnie. Warunkami wstępnymi jest poparcie dla celów PFSz, akceptacja Statutu PFSz i uzyskanie pozytywnej decyzji Zarządu PFSz.

Zachęcamy osoby fizyczne – ekspertów ochrony zdrowia do członkostwa wspierającego indywidualnego w formule “Ambasadorów PFSz”

Zapraszamy także podmioty lecznicze niebędące Szpitalami do członkostwa wspierającego w PFSz.

Proszę otworzyć zakładkę “dołącz do nas” aby uzyskać więcej informacji. Deklaracje członkowskie można pobrać w zakładce “obowiązujące dokumenty”

Szczegółowych informacji udziela Centrala PFSz – proszę otworzyć zakładkę “Kontakt”

Serdecznie zapraszamy do wspólnego działania w ramach Polskiej Federacji Szpitali – razem możemy więcej !

DOŁĄCZ DO NAS

POLITYKA I OPINIODAWSTWO

Wpływamy na kształt opieki zdrowotnej w Polsce i Europie

Aktywnie, merytorycznie i konstruktywnie uczestniczymy w dialogu społecznym w sektorze opieki zdrowotnej

WSPÓŁPRACA I KNOW-HOW

Wymieniamy się wiedzą i kontaktami

Organizujemy konferencje, szkolenia, a także międzynarodowe szpitalne wizyty studyjne, realizujemy dla polskich menedżerów i polskich Szpitali europejski program HOPE Exchange, kreujemy networking dla liderów Szpitali

OBNIŻENIE KOSZTÓW

Pomagamy pozyskiwać kapitał i partnerów finansowych

Inicjujemy zakupy grupowe, działamy na rzecz zmniejszenia kosztów, ułatwiamy pozyskiwanie dotacji.
0
Łóżek szpitalnych
0
Pracowników
0
Złotych – wartość usług