Opt-in Polskiej Federacji Szpitali
Polska Federacja Szpitali podejmuje działania związku z narastającym problemem wypowiadania klauzul opt-out przez lekarzy rezydentów, a także przeanalizuje to zjawisko w odniesieniu do grupy lekarzy specjalistów.  Podczas Jesiennej Konferencji Programowej PFSz 7 grudnia 2017, połączonej z Walnym Zgromadzeniem dyrektorzy szpitali zrzeszonych w PFSz przedstawią raporty sytuacyjne, a następnie odbędzie się dyskusja na temat stanowiska i dalszych strategicznych działań PFSz.  PFSz apeluje do dyrektorów szpitali o wspólne działania mające na celu rozwiązanie narastającego kryzysu w obszarze kadr medycznych oraz w obliczu niedostatecznego finansowania ochrony zdrowia w naszym kraju.  PFSz od początku działania stoi na stanowisku, że rozwiązywanie kluczowych problemów w systemie ochrony zdrowia powinno odbywać się na zasadzie “Opt-in” wszystkich uczestników systemu.  O stanowisku będziemy informować na stronie internetowej oraz w komunikatach.