OPTYMALIZACJA SYSTEMÓW ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ- PODSUMOWANIE WARSZTATÓW

Polska Federacja Szpitali przeprowadziła 4 grudnia 2019 r. warsztaty dotyczące Optymalizacji
Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM). Partnerem wydarzenia była firma Philips Polska.
Uczestnikami warsztatów byli przedstawiciele Szpitali zrzeszonych w PFSz, którzy na co dzień pracują
z dokumentacją medyczną, wśród nich byli kierownicy działu rozliczeń, pracownicy działu IT, sekretarki
medyczne, dyrektorzy szpitali.

Głównym celem warsztatów było poznanie problemów z jakimi mierzyć się muszą jednostki w trakcie
wdrażania i pracy z wykorzystaniem systemów EDM. Przeprowadzone ćwiczenia pozwoliły na przygotowanie
niniejszego dokumentu, który stanowi punkt wyjścia dla dalszych działań podejmowanych przez Polską
Federację Szpitali na rzecz poprawy systemu ochrony zdrowia w Polsce w tym w zakresie Elektronicznej
Dokumentacji Medycznej.

Uczestnicy reprezentowali różne jednostki szpitalne znajdujące się na innym poziomie PSZ, pomimo
tego faktu wspólnymi i głównymi problemami z jakimi borykają się szpitale są:

 • brak środków na wprowadzanie innowacji, udoskonalenia systemów czy ich wymianę – w dużej mierze
  wysokość ryczałtu niedostosowana do potrzeb,
 • brak wiedzy dotyczącej rozwiązań dostępnych na rynku,
 • problemy przy współpracy z dostawcami oprogramowania, a także wewnątrz szpitala pomiędzy działem IT
  a pracownikami medycznymi
 •  system niedopasowany do indywidualnych potrzeb,
 • niedokładne wdrożenia i brak dodatkowych szkoleń,
 • zbyt skomplikowana dokumentacja medyczna,
 • zbyt duże obciążenie pracą,
 • duża dynamika zmian w przepisach prawa,
 • obawa oraz brak otwartości na zmiany spowodowana tzw. „barierą wiekową” personelu oraz pacjentów,
 • ryzyko związane z niedostatecznym zabezpieczeniem danych medycznych, wynikające często z braku
  środków technicznych lub niewiedzy,
 • problemy techniczne przy integracji aparatury oraz innych systemów z oprogramowaniem EDM,
 • odmienność procedur wewnątrz jednej placówki – inne standardy i procedury na każdym z oddziałów,
  dodatkowo komplikujący proces tworzenia dokumentacji,
 • problemy z integracją danych/wymianą danych pacjenta z innych placówek, w tym z POZ, niedostateczne wyposażenie sprzętowe- niefunkcjonalny stary sprzęt komputerowy

Wymienione wyżej problemy to tylko niektóre pojawiające się najczęściej kwestie przy przetwarzaniu
EDM.

Wszystkie zgłaszane problemy stanowią cenne źródło informacji, które posłuży do przygotowania
dalszych warsztatów, spotkań informacyjnych oraz wytycznych dla szpitali jak wdrażać i optymalizować
EDM.