Polska Federacja Szpitali zwraca się do MZ z propozycjami dotyczącymi korekty wysokości przekazanych środków w ramach zabezpieczenia świadczeń realizowanych przez Specjalistyczne Zespoły Ratownictwa Medycznego (ZRM- S), a także wobec rozważań o zmianie struktury dysponentów ZRM polegającej m.in. na pozbawieniu szpitali tej części działalności.

Proponujemy rozważanie odstąpienia od korekty wcześniej przekazanych środków, które w całości zostały przeznaczone na zabezpieczenie funkcjonowania ZRM. Postulujemy, aby nie nakładać kar stanowiących de facto różnicę pomiędzy wysokością finansowania Podstawowego Zespołu Ratownictwa Medycznego, a Specjalistycznego Zespołu Ratownictwa Medycznego.

Proponujemy, aby wstrzymać się ze zmianą struktury dysponentów ZRM do czasu wypracowania stopni referencyjności i zasad współpracy podmiotów leczniczych w ramach systemu podstawowego zabezpieczenia szpitalnego (tzw. sieci szpitali), a co za tym idzie do czasu reformy sieci szpitali w kierunku tworzenia organizacji koordynowanej ochrony zdrowia.

Uzasadnienie

Ponowne obciążenie jednostek ochrony zdrowia realizujących zadania ZRM poprzez korekty wysokości przekazanych środków od dnia 01.07.2023 r. pogłębi wyłącznie deficyt finansowy ośrodków publicznej ochrony zdrowia i nie wpłynie pozytywnie na jakość realizowanych świadczeń oraz powiększy dodatkowo wysokość zobowiązań wymagalnych w tych podmiotach.

Z analizy aktów prawnych wynika, iż wyżej opisany problem wygenerowała zmiana OWU, bowiem od 19.10.2023 do 30.06.2024 odstępuje się od nakładania kary tylko w przypadku, gdy świadczeniodawca zapewnia 3 osobowy zespół ratowników. Inaczej zostanie nałożona i kara oraz potrącenie. Co więcej świadczeniodawca, który wystawił skład 3 osobowy nie uniknie potrącenia, czyli poniesie dodatkowe koszty osobowe. W naszej ocenie należałoby zmienić przepis – lub co wydaje się łatwiejsze – wytyczne Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, odnośnie do potrąceń, które powinny wynosić 1/2 różnicy między karetką „S”, a „P”. Docelowo należałoby jednak dążyć do jak najszybszej zmiany przepisów w zakresie karetek „S” – poprzez ich likwidację, tym bardziej, że karetki i tak transportują pacjentów do SOR/IP szpitali, niezależnie od kategoryzacji „S” i „P”.

Ponadto uważamy, że bez gruntownej reformy sieci szpitali, która określi stopnie referencyjności szpitali oraz bez wypracowania zasad współpracy podmiotów leczniczych w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego zabezpieczających koordynację i ciągłość opieki nad pacjentem, zmiany struktury dysponentów ZRM nie będą korzystne, ani dla pacjentów, ani dla świadczeniodawców.