Polska Federacja Szpitali podjęła współpracę z Polską Misją Medyczną.

Celem współpracy jest koordynacja wysiłku polskich szpitali na rzecz pomocy szpitalom Ukraińskim.

W związku z inwazją wojsk rosyjskich na terytorium Ukrainy, naruszeniem podstawowych praw oraz wolności obywatelskich, bezpośrednim zagrożeniem życia oraz zdrowia obywateli Ukrainy co w konsekwencji doprowadziło do masowych migracji ludności ukraińskiej z terytorium objętym działaniami militarnymi, a ponadto do pozbawienia ludności pozostającej na terenach objętych działaniami militarnymi dostępu do podstawowych środków zapewniających przeżycie, w szczególności miejsca zamieszkania, żywności, odzieży, środków higieny osobistej, artykułów pierwszej potrzeby oraz pozbawienia możliwości swobodnego przemieszczania się, Strony postanawiają podjąć współpracę w zakresie współpracy charytatywnej celem niesienia wszelkiej pomocy humanitarnej osobom bezpośrednio dotkniętych przez skutki działań wojennych.

Strony zgodnie postanawiają, że ich wspólnym celem współpracy jest niesienie pomocy finansowej oraz rzeczowej jak najszerszej grupie potrzebujących obywateli Ukrainy, a perspektywie długofalowej, również w najbiedniejszych i najbardziej potrzebnych społecznościach na świecie.

Współpraca Stron w głównej mierze będzie odbywać się poprzez organizację środków rzeczowych i finansowych, artykułów medycznych, leków, sprzętów medycznych oraz promocję aukcji charytatywnych, licytacji oraz zbiórek organizowanych przez PFSZ w ramach prowadzonej działalności, a PMM będzie podmiotem odpowiedzialnym za założenie, a następnie gromadzenie oraz dysponowanie otrzymywanymi środkami finansowanymi na poczet pomocy dla obywateli Ukrainy.

Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna (PMM) od 22 lat prowadzi programy humanitarne w najuboższych krajach świata, dostarczając pomoc medyczną do najbardziej potrzebujących grup społecznych. Jesteśmy humanitarną, pozarządową, organizacją non-profit, poświęconą ratowaniu życia i łagodzeniu cierpienia poprzez opiekę zdrowotną, pomoc humanitarną i rozwojową. Misją PMM jest poprawa jakości życia poprzez prowadzenie interwencji i programów zdrowotnych, które budują lokalny potencjał w wymagających wsparcia społecznościach na całym świecie. Cele statutowe PMM realizuje poprzez bezpośrednią pomoc medyczną, programy dożywiania, edukację lokalnego personelu medycznego, budowę i wyposażanie placówek zdrowia, służącym najbardziej poszkodowanych i potrzebujących. Beneficjentami PMM są mieszkańcy najbiedniejszych regionów świata, ofiary wojen i katastrof naturalnych, uchodźcy i grupy zagrożone wykluczeniem społecznym. Szczególną opieką otaczamy kobiety w ciąży, noworodki i dzieci. Pracujemy na Bliskim Wschodzie – w Syrii, Iraku i Jordanii, w Afryce – w Tanzanii, Senegalu, Zambii, Malawi, a także w Ameryce Południowej w Wenezueli i Kolumbii. Zapraszamy na naszą stroną www.pmm.org.pl