PFSz wystosowała pismo do Ministra Zdrowia w związku z coraz trudniejszą sytuacją polskich szpitali.

PFSz pragnie po raz kolejny zwrócić uwagę na narastające problemy polskiego szpitalnictwa, związane przede wszystkim ze znacznym niedofinansowaniem w stosunku do oczekiwań społecznych, znacznymi niedoborami kadrowymi oraz konieczności sprostania wielu stale podnoszonym wymaganiom (sanitarnym, technicznym, kadrowym, jakościowym, informatycznym, sprawozdawczym). W ocenie PFSz, wszystkim tym wymaganiom, polskie szpitale nie są w stanie sprostać obecnie, ani też w najbliższej przyszłości. Dostrzegamy szczególne problemy wśród szpitali pracujących na pierwszych poziomach zabezpieczenia i świadczących bardzo dużą część usług szpitalnych w naszym kraju.

Dlatego też wnioskujemy o:

  • umożliwienie kadrze zarządzającej szpitalami prowadzenia polityki kadrowo-płacowej poprzez zwiększenie środków finansowych będących w dyspozycji zarządzających, zamiast wyodrębniania specjalnych pul kwotowych na płace personelu poza kontrolą zarządzających
  • określenie roli szpitali zakwalifikowanych do różnych poziomów podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, w tym szczególnie szpitali ogólnych (pierwszego, drugiego i trzeciego poziomu) poprzez wprowadzenie systemu referencyjności szpitali, dyżurów ostrych, oddziałów wieloprofilowych
  • uzgodnienie modelu współpracy szpitali ogólnych ze szpitalami szóstego poziomu zabezpieczenia oraz ze szpitalami poziomu czwartego i piątego przez przygotowanie konsorcjów koordynowanej opieki zdrowotnej, centrów transferów medycznych oraz interoperacyjności systemów informatycznych
  • opracowanie modelu współpracy szpitali z jednostkami podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej pozostającymi poza strukturami szpitali, a także szpitalami działającymi poza podstawowym szpitalnym systemem zabezpieczenia

PFSz uważa, że odpowiednim forum do uzgodnień dotyczących realizacji powyższych postulatów jest Zespół Trójstronny do Spraw Ochrony Zdrowia, do którego należą zarówno organizacje pracownicze, pracodawcy (w tym reprezentacja pracodawców szpitali oraz POZ), jak i strona rządowa. Liczymy także, iż temat bardzo trudnej sytuacji polskich szpitali znajdzie swoje miejsce w kolejnych odsłonach narodowej debaty o zdrowiu – „Wspólnie dla Zdrowia”

Polska Federacja Szpitali (PFSz) popiera stanowisko Związku Powiatów Polskich oraz Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych w sprawie poprawy warunków funkcjonowania szpitali powiatowych funkcjonujących w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, poprzez:

  • zwiększenie wartości umów we wszystkich rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej wymagających zaangażowania personelu medycznego i niemedycznego. Zmiana ta powinna nastąpić poprzez zwiększenie wyceny świadczeń o co najmniej 15%.
  • odroczenie wejścia w życie norm zatrudnienia personelu pielęgniarskiego do czasu zwiększenia ilości pielęgniarek w systemie oraz realizacji postulatu określonego w pkt 1.
  • zmianę form kształcenia podyplomowego lekarzy, która spowoduje, że znaczna ilość absolwentów podejmie kształcenie specjalizacyjne w szpitalach pierwszego i drugiego poziomu zabezpieczenia, co pozwoli na odnowienie kadry w latach kolejnych

PFSz jako organizacja zrzeszająca szpitale niezależnie od ich modelu własnościowego, poziomu zabezpieczenia, czy też struktury organizacyjnej ma na względzie przede wszystkim poprawę sytuacji całego sektora polskiego szpitalnictwa, a co za tym idzie poprawę leczenia polskiego pacjenta oraz warunków pracy personelu polskich szpitali.