Otrzymaliśmy informacje w  sprawie konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na okres rozliczeniowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 r.

W ocenie PFSz konieczne jest dostosowanie terminu przekazania certyfikatów do terminu wejścia w życie rozporządzenia:

  1. Przekazanie dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Funduszu, nie później niż do końca trzeciego miesiąca okresu planowania, certyfikatu akredytacyjnego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2135)…, lub
  2. wprowadzenie dodatkowego zapisu w treści rozporządzenia w zakresie terminu przekazania certyfikatów, o których mowa w załączniku do rozporządzenia – w termie 7 dni od dnia ogłoszenia.  Występuje niezgodność w zakresie zachowania terminu „nie później niż do końca drugiego miesiąca okresu planowania” z terminem wejścia w życie rozporządzenia, co nastąpi na pewno później niż 28 lutego.

Proponujemy także aby dodać punkt – cena każdego rozliczanego świadczenia powiększona  będzie o 10%  jego wartości. Uzasadnieniem jest ciągle rosnąca inflacja. Zasadne jest także aby oddział Wojewódzki przedkładając propozycję ryczałtu świadczeniodawcy załączał działanie matematyczne w oparciu o wzór podany w  § 3. 1.

Głęboko wierzymy, że przedstawione uwagi spotkają się z akceptacją Ministerstwa Zdrowia.