PRACODAWCY RP: Modernizacja i poprawa efektywności szpitalnictwa. Projekt ustawy nie do przyjęcia

W ocenie zrzeszonych w ramach Pracodawców RP organizacji skupiających największą liczbę podmiotów leczniczych realizujących leczenie szpitalne, nieuzasadnionym prawnie oraz społecznie jest, aby koszty niewystarczającego finansowania szpitali z powodu nieadekwatnych wycen świadczeń przerzucać na przedsiębiorstwa współpracujące ze szpitalami.

Wyceny świadczeń zdrowotnych i poziom finansowania szpitali są pośrednio zależne od decyzji rządu, dlatego nie występuje w tym zakresie „rynkowe ryzyko gospodarcze”. Na dzisiaj wyceny te nie uwzględniają aktualnej inflacji, skokowego wzrostu wynagrodzeń i dalszej presji płacowej, wzrostu cen gazu, energii, wywozu śmieci i wielu innych usług, co powoduje pogłębianie się strat szpitali. Ponadto od wielu lat wyceny taryf są nieaktualizowane, co w ocenie Pracodawców RP jest pierwotną przyczyną zwiększających się problemów z zadłużeniem i płynnością finansową polskich szpitali.

Bardzo żałujemy, że resort zdrowia nie skorzystał z możliwości uzgodnienia tego projektu ze stroną społeczną, a w szczególności szpitalami, których bezpośrednio ten projekt dotyczy, na drodze konferencji uzgodnieniowej – mówi Andrzej Mądrala, członek Rady Pracodawców RP.

Klasyfikowanie szpitali do określonych kategorii powinno zostać rozszerzone o parametry medyczne i organizacyjne. Zachowanie jedynie wskaźników finansowych jest ogromnym uproszczeniem w interpretacji na jakim „rynku” podmioty szpitalne prowadzą działalność. Działalność lecznicza szpitali w RP polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, przede wszystkim, finansowanych z środków publicznych i których cena określana jest przez płatnika. W relacji do powyższego, podmioty szpitalne jako „sprzedający” swoje usługi nie kreują ceny sprzedaży a jedynie realizują ustawowe cele płatnika.

Pracodawcy RP zwracają także uwagę na brak regulacji przejściowych w stosunku do umów zawartych przed dniem 1 kwietnia 2023 r. Jak zaznacza organizacja to spowoduje, że w momencie skierowania projektu ustawy do prac sejmowych żaden działających rynkowo podmiotów nie będzie chciał zawierać z podmiotami szpitalnymi umów, których okres realizacji będzie przypadał po tym dniu. Co więcej wypływ tak zaprojektowanych przepisów na tzw. stosunki prawne w toku powoduje, że jest on niekonstytucyjny, ponieważ brakuje przepisów o ich ochronie.

System ochrony zdrowia wymaga uproszczenia, odbiurokratyzowania, transparentnego finansowania i transparentnej legislacji. Podmioty lecznicze nie mogą ciągle zaczynać na nowo, wszyscy  wciąż zapominają o tym, że to zewnętrzne otoczenie, w którym funkcjonują szpitale – czyli m.in. zbyt niska wycena świadczeń, inflacja, brak ciągłości w systemie opieki zdrowotnej, nowe zaskakujące rozwiązania legislacyjne – są potężnym problemem, ponieważ zaburzają jego organizację, kondycję finansową podmiotów leczniczych, jak również wpływają niestety na to, co najważniejsze – czyli przekładają się na dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej.

https://pracodawcyrp.pl/stanowiska/modernizacja-i-poprawa-efektywnosci-szpitalnictwa-projekt-ustawy-nie-do-przyjecia

Polska Federacja Szpitali brała udział w przygotowaniu stanowiska PRP i popiera stanowisko wobec projektu ustawy o MIPESz. PFSz należy do PRP od 2015 roku, a Jarosław J. Fedorowski – prezes PFSz jest członkiem Rady PRP oraz delegacji PRP w Zespole Trójstronnym ds Ochrony Zdrowia.