Stanowisko Polskiej Federacji Szpitali wobec zapowiedzi restrukturyzacji szpitalnictwa

Dokąd płyniemy ?

W natłoku informacji o przebiegu pandemii, o ilości nowych zakażeń, hospitalizacji i zgonach, zmieniających się ograniczeniach wpływających na codzienne nasze życie i działalność gospodarczą, czy dominujące tematy dotyczące szczepionek, toczy się dyskusja po informacjach Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego oraz Wiceministra Sławomira Gadomskiego o pracach nad projektem restrukturyzacji szpitali, nazywanym często planem centralizacji szpitali.

Z tego co wiadomo, w Ministerstwie Zdrowia trwają już prace nad planem restrukturyzacji szpitalnictwa, w którym istotną rolę mają odgrywać zmiany modelu własnościowego szpitali działających w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ).   Dostępnym wymiernym elementem podjętych  działań jest zarządzenie Ministra Zdrowia, które ukazało się w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia 23 grudnia 2020 roku, a  z którego można dowiedzieć się o utworzeniu zespołu, o jego zadaniach i terminie przygotowania założeń oraz terminie przygotowania projektu ustawy ” dotyczącej restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne”

Minister Zdrowia zarządzeniem z dnia 23 grudnia  powołał 15 osobowy zespół w którego skład wchodzi:

 • 8 przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, w tym:
  • Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
  • 3 przedstawicieli Departamentu Nadzoru i Kontroli,
  • 1 przedstawiciel departamentu Analiz i Strategii,
  • 1 przedstawiciel departamentu Prawnego,
  • 1 przedstawiciel departamentu Oceny Inwestycji
  • 1 przedstawiciel departamentu Lecznictwa,
 • 3 przedstawicieli NFZ, w tym zastępca Prezesa NFZ do spraw Medycznych
 • 3 przedstawicieli Banku Gospodarstwa Krajowego
 • 1 przedstawiciel Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

W skład zespołu powołano urzędników MZ, NFZ, BGK i ARP. Według wypowiedzi przedstawicieli resortu zdrowia zespół ma charakter analityczny.

Zadaniem utworzonego zespołu jest opracowanie założeń rozwiązań dotyczących restrukturyzacji szpitali w zakresie:

 • restrukturyzacji szpitali, w tym ich zobowiązań;
 • przekształceń właścicielskich
 • konsolidacji sektora szpitalnictwa, przeprofilowana szpitali oraz zmiany struktury świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez szpitale
 • zwiększenia efektywności i jakości procesów zarządczych oraz nadzorczych
 • utworzenia podmiotu odpowiedzialnego za centralny nadzór nad procesami restrukturyzacyjnymi w sektorze szpitalnictwa i za jego rozwój
 • utworzenia korpusu restrukturyzacyjnego, w skład którego będą wchodzić certyfikowani doradcy restrukturyzacyjni w ochronie zdrowia
 • utworzenia korpusu menadżerskiego, w skład którego będą wchodzić certyfikowani menadżerowie w ochronie zdrowia
 • uwzględnienia specyfiki instytutów badawczych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest uczelnia medyczna

Na tym etapie Polska Federacja Szpitali ma następujące pytania:

 • Kiedy do bezpośredniej dyskusji nad projektem zmian zostaną zaproszeni kluczowi uczestnicy systemu ochrony zdrowia ?
 • Czy Ministerstwo dąży do centralnego nadzoru nad działalnością wszystkich szpitali PSZ ?
 • Których szpitali miały by dotyczyć planowane przekształcenia właścicielskie?
 • Czy celem projektu jest likwidacja części szpitali samorządowych ?
 • Jakie mogą być skutki planowanych prac dla szpitali PSZ, których właścicielami są podmioty prywatne ?
 • Jakie mogą być reperkusje planowanych zmian dla szpitali będących poza PSZ ?
 • Czy obecna kadra menedżerska zarządzająca szpitalami, posiadająca profesjonalne przygotowanie (minimum studia wyższe, najczęściej studia podyplomowe z zarządzania w ochronie zdrowia, a często dyplom MBA) ma być zastąpiona certyfikowanymi w inny sposób menedżerami ?
 • Jaka ma być rola Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z planowanymi zmianami ?

W opinii Polskiej Federacji Szpitali zakres zapowiadanej restrukturyzacji dotyczy fundamentalnych zmian w obszarze właścicielskim, nadzorczym oraz powoływania kadry zarządzającej.  W obszarze szpitalnictwa potrzebna jest przede wszystkim merytoryczna dyskusja i współpraca kluczowych uczestników systemu przy konsolidacji sektora, zmianie struktury świadczeń i przeprofilowaniu szpitali.  Kluczowe jest opracowanie zasad współpracy szpitali będących na rożnych poziomach PSZ w ramach tzw. stopni referencyjności.  Pożądane jest wdrożenie mechanizmów zachęcających szpitale do tworzenia organizacji opieki koordynowanej, których celem powinno być świadczenie kosztowo-efektywnych i wysokiej jakości usług z zachowaniem ciągłości opieki nad pacjentem pomiędzy rodzajami i stopniami świadczeń leczniczych.  W tym zakresie konieczny jest również udział sektora medycyny ambulatoryjnej, tak specjalistycznej, jak i podstawowej, a także sektora opieki długoterminowej.

Przy tak szerokim i głębokim zakresie projektowanych zmian, termin przygotowania założeń rozwiązań dotyczących restrukturyzacji szpitali wyznaczony na nie później, niż do 28 lutego 2021 roku oraz przedstawienia projektu ustawy nie później, niż do 31 maja 2021 roku, może być mało realny. Jednym z podstawowych mankamentów prowadzonych prac nad znacznymi zmianami w polskim szpitalnictwie jest brak włączenia do projektu kluczowych uczestników systemu od samego początku prac nad projektem, a co za tym idzie brak prac nad pozyskiwaniem sojuszników i partnerów do jego realizacji. W związku z tym oraz w zgodzie z teorią i praktyką zarzadzania zmianą, projekt zmian nie uwzględniający głosów głównych interesariuszy systemu może być skazany na niepowodzenie.

Polska Federacja Szpitali jest reprezentatywną i konstruktywną organizacją sektora szpitalnego w Polsce, działającą także na forum Europejskiej Federacji Szpitali, Światowej Federacji Szpitali oraz w Pracodawcach RP. W odniesieniu do przedmiotowej sprawy postulujemy jak najszybsze przedstawienie przez Ministra Zdrowia na forum Zespołu Trójstronnego do Spraw Zdrowia: zamysłów, planów, składu osobowego zespołu oraz informacji o dotychczasowych pracach nad projektem restrukturyzacji szpitali, a także wnioskujemy o podjęcie bezpośredniego dialogu z kluczowymi uczestnikami systemu.

Opracowanie:

Jarosław J. Fedorowski, prezes PFSz

Zbyszko Przybylski, członek honorowy PFSz