Zespół do spraw założeń nowego systemu ochrony zdrowia – merytoryczny głos w sprawie reformy systemu ochrony zdrowia

Na tej stronie dowiesz się, czym zajmuje się Zespół do spraw założeń nowego systemu ochrony zdrowia i jakie są jego najważniejsze postulaty. Skontaktuj się z nami już dziś, jeśli chcesz zasilić Zespołu ds. założeń nowego systemu ochrony zdrowia.

Sprawdź, jak funkcjonuje Zespół do spraw założeń nowego systemu ochrony zdrowia

Polska Federacja Szpitali PFSz logo Zespół do spraw założeń nowego systemu ochrony zdrowia

Polska Federacja Szpitali PFSz logo Zespół ds. założeń nowego systemu ochrony zdrowia

Zespół do spraw założeń nowego systemu ochrony zdrowia

Nasza obecna diagnoza to system silosowy podzielony na stopnie opieki i pozbawione mechanizmów zachęcających do współpracy oraz mechanizmów koordynacji pomiędzy nimi. Model systemu ochrony zdrowia wyodrębniający zarówno pod względem organizacyjnym, jak i też finansowym (np. sposoby finansowania) lecznictwo szpitalne, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, podstawową opiekę zdrowotną, opiekę długoterminową, rehabilitację, itd. można określić jako model silosowy, praktycznie pozbawiony koordynacji pomiędzy stopniami opieki, nacechowany silną konkurencją o pieniądze, a co za tym idzie o zasoby, w tym szczególnie kapitał ludzki.

Dowiedz się, kim są Młodzi Menedżerowie Medycyny (MMM)

Co powinieneś wiedzieć na temat zespołu Młodzi Menedżerowie Medycyny (MMM)?

Polska Federacja Szpitali (PFSz) wraz z Polskim Towarzystwem Koordynowanej Ochrony Zdrowia (PTKOZ) proponuje reformę systemu ochrony zdrowia, której podstawą powinny być następujące kluczowe elementy:

 • 1
  zmiana modelu z konkurencji podmiotów leczniczych o pieniądze na konkurencję o wartość dla pacjenta;
 • 2
  tworzenie mechanizmów sprzyjających powstawaniu organizacji koordynowanych ochrony zdrowia, najlepiej w formule konsorcjów skupiających podmioty lecznicze na różnych poziomach opieki, w tym szczególnie opieki podstawowej, ambulatoryjnej specjalistycznej, szpitalnej oraz długoterminowej, a także o różnym modelu własnościowym;
 • 3
  zapewnienie ciągłości opieki nad pacjentem w przeciągu całego cyklu trwania choroby poprzez integrację wszystkich poziomów opieki istotnych dla tego celu;
 • 4
  wynagradzanie konsorcjów koordynowanej ochrony zdrowia za wynik leczenia pacjentów zamiast tradycyjnej metody raportowo-rozliczeniowej;
 • 5
  dopuszczenie do udziału w konsorcjach podmiotów leczniczych niezależnie od ich modelu własnościowego, pod warunkiem zapewnienia ciągłości opieki nad pacjentem;
 • 6
  wprowadzenie mechanizmów wynagradzania konsorcjów koordynowania ochrony zdrowia za wynik leczenia pacjentów w oparciu o zasady opieki zdrowotnej opartej na wartości (Value Based Health Care);
 • 7
  organizowanie konsorcjów koordynowanych ochrony zdrowia w oparciu o najlepiej funkcjonujące szpitale w regionie obejmującym jedno lub kilka województw, w tym stworzenie nowoczesnych regionalnych centrów koordynacji ruchu pacjentów i transferów medycznych oraz jasne określenie stopnia referencyjności wszystkich szpitali wchodzących w skład konsorcjum.

Kontakt

PFSz new logo niebieskie Zespół do spraw założeń nowego systemu ochrony zdrowia

Centrala PFSz    (Warszawa)

mail icon symbol graphic    LinkedIn icon