Polska Federacja Szpitali złożyła petycję do Ministra Zdrowia o dokonanie zmian w poleceniu Ministra Zdrowia wydanym Narodowemu Funduszowi Zdrowia w zakresie zawierania umów określających zasady przyznawania dodatkowego świadczenia pieniężnego osobom wykonującym zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, które może być wypłacane przez uprawnione podmioty wykonujące działalność leczniczą w ten sposób aby prawo do dodatkowego wynagrodzenia przysługiwało również osobom wykonującym zawód medyczny zatrudnionym w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych.

Uzasadnienie

Stosownie do aktualnej treści polecenia wyznaczającego zasady przyznawania dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników medycznych uprawnione podmioty mogą zostać zobowiązane
do comiesięcznego wypłacania dodatkowego świadczenia pieniężnego osobom wykonującym zawód medyczny, które w jednostkach organizacyjnych (oddziałach), w których podmioty te zapewniają łóżka dla pacjentów z podejrzeniem oraz z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, uczestniczą w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, z wyłączeniem osób skierowanych do pracy w uprawnionym podmiocie na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.). Wynagrodzenie to może być wypłacane przez podmioty wykonujące działalność leczniczą w rodzaju: świadczenia szpitalne lub stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne inne niż świadczenie szpitalne w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711) oraz, wobec których minister właściwy do spraw zdrowia albo wojewoda wydał polecenie albo decyzję na podstawie odpowiednio – art. 10 ust. 2 pkt 1 lit. b albo art. 11 ust. 1 i ust. 4 albo art. 11 h ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.), polecające realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym łóżek dla pacjentów z podejrzeniem oraz łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 (szpital II poziomu),

Taka regulacja uniemożliwia przyznanie dodatkowego wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, które nie zapewniają łóżek dla pacjentów z podejrzeniem oraz z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2

PFSz,MZ,COVID,dodatki,SOR,2021.12.01