COM(2021)576 Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the European Economic and Social Committee of the Regions Introducing HERA, the European Health Emergency preparedness and Response Authority, the next step towards completing the European Health Union

 

“COVID-19 nie będzie ostatnim zagrożeniem zdrowia publicznego na świecie, Europa musi być lepiej przygotowana do wspólnego przewidywania i reagowania na bieżące i rosnące zagrożenia, nie tylko pandemii, ale także zagrożeń spowodowanych przez człowieka, takich jak bioterroryzm. W niniejszym komunikacie określono kluczowy krok w kierunku lepszego przygotowania UE i lepszej zdolności reagowania, jako sposób na zapewnienie, by UE i państwa członkowskie mogły współpracować, aby uczynić ważny krok naprzód w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli.

HERA: NOWY ORGAN GOTOWOŚCI I REAGOWANIA W SYTUACJACH ZDROWOTNYCH

Najlepszym sposobem radzenia sobie z przyszłymi kryzysami zdrowotnymi jest przewidywanie i przygotowywanie się, zanim się zmaterializują. W komunikacie w sprawie pierwszych wniosków z pandemii COVID-191 szczegółowo określono bezwzględną potrzebę dalszego inwestowania pieniędzy i wysiłków w przygotowanie i reagowanie na pandemię, w szczególności za pomocą szerszego zestawu narzędzi na wypadek sytuacji kryzysowych. Wykazał również, że potrzebujemy radykalnie wzmocnionego i połączonego podejścia do zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym, aby przekształcić wnioski wyciągnięte z pandemii COVID-19 w zmiany strukturalne i systematyczne.

Nowy Urząd ds. Gotowości i Reagowania w Sytuacjach Zdrowotnych (HERA) został utworzony w celu wzmocnienia zdolności Europy do zapobiegania, wykrywania i szybkiego reagowania na transgraniczne sytuacje kryzysowe związane ze zdrowiem poprzez zapewnienie rozwoju, produkcji, zamówień i sprawiedliwej dystrybucji kluczowych medycznych środków zaradczych.”

 

Polish Hospital Federation supports the plan for the establishment of HERA as noted in the attached document. We are interested to propose a member of the HERA Board, if possible.

1_EN_ACT_part1_v10