PREZES

Zamojskiego  Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. w Zamościu

  1. Peowiaków 1 , 22-400 Zamość tel.(084) 677 50 10, fax 638 51 45

Na podstawie  ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U z 2021 r, poz. 711 z późn.zm.)  oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków  publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1285  z późn.zm)

Ogłasza konkurs  i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Pediatrycznym Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. –   85110000-3 usługi szpitalne i podobne – udzielanie świadczeń zdrowotnych w normatywnych godzinach czasu pracy oraz pełnienie dyżurów lekarskich

  1. Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego Zamówienia, w dni robocze    w godz.7.30-15.00    w pokoju  201 ( Sekretariat)  w terminie do 10 grudnia   2021 r. do godz.14.00
  2. Warunki konkursu ofert oraz szczegółowe informacje o przedmiocie konkursu  można pobrać ze strony internetowej szpital.com.pl  na której zostanie  zamieszczone również ogłoszenie    o     rozstrzygnięciu konkursu.
  3. Osobami upoważnionymi do kontaktu z oferentami są: Mariusz Paszko (e-mail:mpaszko@szpital.com.pl84 677 50 10 ) oraz  Anna Liwak, (e-mail:aliwak@szpital.com.pl tel. 84 677 50 17)