Z przyjemnością informujemy o nowym Członku Wspierającym PFSz – MedTech Polska.

MedTech Polska jest związkiem pracodawców zrzeszającym działające w Polsce firmy zaangażowane w badania, rozwój, produkcję, dystrybucję i import wyrobów do Medycyny Laboratoryjnej i Life Science.

Reprezentuje branżę IVD/LS wobec organów regulacyjnych, stowarzyszeń naukowych i korporacji zawodowych. Wraz z innymi podmiotami działa na rzecz stałego poprawiania standardów opieki medycznej w Polsce.

Jest członkiem MedTech Europe (Bruksela), z którym współpracuje w wielu obszarach m.in. legislacyjnym, regulacyjnym, compliance, AI (MedTech Polska jest też członkiem krajowej Koalicji AI w Zdrowiu).

Jednym z najważniejszych obszarów aktywności MedTech Polska jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o nowoczesnej Medycynie Laboratoryjnej – ukierunkowanej na edukację pacjenta i profesjonalistów medycznych, a także informowanie, jak wielką wartość ma laboratoryjna informacja diagnostyczna w procesie wykrywania, monitorowania oraz leczenia.

MedTech Polska dąży do tego, by decyzje medyczne i kliniczne podejmować na podstawie najlepszej informacji diagnostycznej, korzystając z najlepszych możliwych narzędzi i technologii medycznych, związanych z wyrobami medycznymi do Medycyny Laboratoryjnej.

Misją MedTech Polska jest:

  • Reprezentowanie wspólnych interesów swoich członków poprzez oferowanie wsparcia we wszelkich sprawach dotyczących funkcjonowania polskiego rynku wyrobów medycznych oraz technologii Life Science – w szczególności rozwiązań i regulacji prawnych,
  • Konsolidowanie branży diagnostyki medycznej i stosowanej w medycynie w celu tworzenia silnego i liczącego się głosu przemysłu jak również dla zapewnienia ochrony interesów branżowych,
  • Bycie wiodącym głosem branży Medycyny Laboratoryjnej i Life Science – budowanie i utrzymywanie pozycji zaufanego partnera podmiotów ustawodawczych, organów regulacyjnych, stowarzyszeń naukowych, korporacji zawodowych i innych kluczowych interesariuszy.
  • Wspomaganie systemu opieki zdrowotnej w przejściu na system oceny oparty o wartość informacyjną wykonywanych świadczeń (Value Based Health Care)
  • Pogłębianie wiedzy o nowoczesnej Medycynie Laboratoryjnej ukierunkowanej na edukację pacjenta i profesjonalistów medycznych – z nadrzędnym celem budowania, wraz z innymi podmiotami, koalicji na rzecz stałego poprawiania standardów opieki medycznej w Polsce oraz do prowadzenia dalszego postępu / innowacji w rozwoju wyrobów stosowanych w medycynie laboratoryjnej i badań naukowych.

MedTech Polska jest organizacją wspierającą Projekt Profilaktyka 40 Plus, współtwórcą platformy Profilaktyka40Plus oraz twórcą i administratorem strony LabTests Online

MedTech Polska propaguje najwyższe standardy etyczne w branżach Medycyny Laboratoryjnej i Life Science – we wszystkich działaniach związanych ze szkoleniami, edukacją medyczną i relacjami zawodowymi z pracownikami służby zdrowia. Promuje zrównoważone środowisko regulacyjne, pomagające branży technologii medycznych w spełnieniu rosnących potrzeb i oczekiwań Polski i Europy w zakresie ochrony zdrowia.