W najnowszym wydaniu newslettera HOPE za trzeci kwartał 2023 roku, dostarczone są informacje na temat kluczowych decyzji podejmowanych przez władze Unii Europejskiej w obszarze ochrony zdrowia oraz przedstawione są inicjatywy realizowane przez HOPE.
W lipcu br. miało miejsce ważne spotkanie ministrów zdrowia, na którym omówiono priorytetowe w ostatnim czasie tematy, skupiając się m.in. na rozwijaniu nowych technologii w opiece nad pacjentem, zwiększeniu wsparcia dla zdrowia psychicznego oraz stymulowaniu produkcji leków na terenie Unii Europejskiej.
W ostatnim okresie Europejska Agencja Leków i inne agencje rozpoczęły proces stopniowego wycofywania elastyczności regulacyjnej wprowadzonej w odpowiedzi na pandemię COVID-19, z wyjątkiem niektórych aspektów związanych z etykietowaniem. HOPE aktywnie uczestniczyła w warsztatach, które koncentrowały się na tematyce zamówień publicznych dotyczących leków.
W newsletterze poruszono także temat wyników głosowania w Parlamencie Europejskim w kwestiach związanych z medycznymi urządzeniami oraz wykorzystaniem substancji pochodzenia ludzkiego. Dodatkowo, ważną informacją jest to, że we wrześniu br. osiągnięto wstępne porozumienie dotyczące opłat na rzecz Europejskiej Agencji Leków.
Parlament Europejski przyjął rezolucję dotyczącą reakcji na kryzysy zdrowotne, gdzie podkreślono znaczenie strategii zdrowia UE oraz roli Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej. Akcent położono na konieczność skutecznego wykorzystania środków na odbudowę ochrony zdrowia oraz koordynację działań na szczeblu globalnym.
Wśród innych istotnych informacji znalazło się zatwierdzenie przez Europejską Agencję Leków bezpieczeństwa szczepionek przeciwko COVID-19, a także publikacja raportu OECD, w którym podkreślono pilną potrzebę zwalczania oporności na antybiotyki.
Komisja Europejska podjęła istotny krok, ustanawiając Komitet Dialogu Społecznego ds. Usług Społecznych w odpowiedzi na strategię opieki z 2022 roku oraz inicjatywę dialogu społecznego z 2023 roku. Nowy komitet ma na celu usprawnienie dialogu między europejskimi pracodawcami a związkami zawodowymi w sektorze społecznym, koncentrując się na dostarczaniu Komisji informacji na temat inicjatyw w obszarze polityki społecznej i zatrudnienia. A Organizacja ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (OSHA) opublikowała raport na temat czynników ryzyka psychospołecznego w sektorze opieki zdrowotnej i społecznej.
Dla bardziej szczegółowych informacji zachęcamy do przeczytania pełnej wersji newslettera, gdzie znajdziecie dokładne informacje na temat każdego z tych projektów oraz ich wpływu na europejski system ochrony zdrowia.

Od 2011 roku Polska Federacja Szpitali pełni aktywną rolę członka Europejskiej Federacji Szpitali, znanej pod nazwą HOPE (European Hospital and Healthcare Federation). HOPE jest organizacją non-profit, której korzenie sięgają roku 1966 i reprezentuje interesy sektora ochrony zdrowia na poziomie europejskim. Swoim wpływem sięga do ponad 80% opieki szpitalnej na kontynencie europejskim. Głównym celem HOPE jest promowanie zdrowia obywateli oraz utrzymanie jednolitych i wysokich standardów opieki szpitalnej w Unii Europejskiej, z naciskiem na efektywność, skuteczność oraz aspekty humanitarne w obszarze opieki zdrowotnej.