Za nami kolejna edycja HOPE Exchange a my już zaczynamy przygotowania do kolejne odsłony tego prestiżowego programu wymiany menedżerów.

Przedstawiamy podsumowanie wyjazdu od jednej z uczestniczek, Marine Castaing, MSc

Jako francuski statystyk mieszkający na Sycylii zdecydowałem się zgłosić do europejskiego programu HOPE Exchange „Klimat i środowisko: wyzwania dla szpitali i służby zdrowia”, chcąc zaspokoić stale rosnącą tęsknotę za podróżami i językami obcymi, i wybrałem od razu Polska dla historii rodziny moich potomków (ojciec mojego dziadka był Polakiem!). Ale nigdy bym nie pomyślała, co zastałam w Szpitalu Uniwersyteckim w Opolu: nowoczesne obiekty, zarówno na poziomie klinicznym, jak i środowiskowym; silne umiejętności ludzkie w zarządzaniu z wyraźną wolą włączania coraz większej liczby pracowników na każdym szczeblu do procesu decyzyjnego, a także poprawy samopoczucia pracowników; zmodernizowany i wydajny sprzęt w dynamicznej i zorientowanej na przyszłość Uczelni; wszyscy razem w mieście pełnym sztuki (Filarmonic, festiwal piosenki itp.) i w otoczeniu przyrody, naprawdę sprawiają, że czujesz się w bardzo przytulnym, bezpiecznym i godnym zaufania otoczeniu.

Odnosząc się do tematu Giełdy, a w szczególności tego, co szpital może zrobić, aby ograniczyć swój wpływ, wybraliśmy 2 przykłady znalezione w Opolu spośród tych, które już tam są realizowane: termoizolacja wszystkich budynków oraz wykorzystanie instalacji kogeneracyjnych zamiast własnych elektrowni węglowej, której spaliny z kominów były krytykowane przez okolicznych mieszkańców. Na temat tych 2 najlepszych praktyk otrzymaliśmy entuzjastyczne opinie od wszystkich współpracowników podczas wydarzenia AGORA w Brukseli 2 czerwca 2023 r.

Czapki z głów Polsko, rewelacyjne Opole!”


EN below:
Well, as a French statistician who lives in Sicily I decided to apply to the European HOPE Exchange programme on “Climate and environment: challenges for hospitals and healthcare services“, seeking to satisfy an ever-growing longing for travel and foreign languages, and chose straight away Poland for my descendants family history (my grandfather’ father was polish!). But I would have never imagined what I found at the University Hospital of Opole : up-to-date facilities, both at a clinical and environmental level ; strong human skills in management with a clear will to make more and more staff of every level part of the decisional process and also to improve employee well being; modernised and efficient equipment in a dynamic and future-oriented University ; all together in a city full of arts (Filarmonic, song festival, etc.) and surrounded by nature, really make you feel in a very cosy, safe and trustworthy environment.

Regarding the topic of the Exchange, and in particular what can hospital do for reducing their impact, we selected 2 examples found in Opole among those that are already implemented there: thermoinsulation of all the buildings and the use of cogeneration installations instead of using their own coal-fired power station whose chimney fumes were criticized by the residents of the neighborhoods. About these 2 best practices, we had a enthousiastic feedback from all colleagues at the AGORA Event in Bruxels on the 2nd of June 2023.

Hats off Poland, sensational Opole!