Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej organizują szkolenia z zakresu Partnerstwa Prywatno-Publicznego dla przedsiębiorców z MMŚP.

Najbliższy termin szkolenia to 27, 28  lutego 2017 r. oraz 9,10 marca 2017 r. w Atrium, Al. Jana Pawła II 25, Piętro IX, 00-854 Warszawa w godzinach 9.00 – 16.00.

informacje o szkoleniach w innych terminach znajdują się na stronie internetowej www.ppp.pracodawcyrp.pl

Partnerstwa publiczno-prawne to sposób na pobudzenie rozwoju i inwestycji, zwłaszcza w okresie spowolnienia gospodarczego. Celem partnerstwa jest zaspakajanie potrzeb zbiorowych, przy założeniu obopólnych korzyści oraz rozłożenie ryzyk związanych z przedsięwzięciem. Istotne znaczenie w podejmowaniu przedsięwzięć PPP ma jawność i klarowność wyłaniania partnera prywatnego do współpracy z podmiotem publicznymoraz czytelne procedury układania zasad tej współpracy. Z realizacji przedsięwzięcia w ramach PPP wynika wiele korzyści dla partnera prywatnego, m.in. generowanie stałego w długiej perspektywie czasu źródła przychodu.

Partnerstwo publiczno-prywatne jest formą długotrwałej współpracy podmiotu publicznego i prywatnego przy takich przedsięwzięciach, jak m. in.:

– budowa lub remonty obiektów przez partnera prywatnego (MMSP),

– świadczenie usług przez partnera prywatnego (MMSP),

– wykonanie dzieła (np. wyposażenie obiektów) przez partnera prywatnego (MMSP),

– utrzymanie czy też zarządzanie składnikami majątku związanego z przedsięwzięciem PPP przez partnera prywatnego (MMSP)

Zapraszamy do udziału w szkoleniach z obszaru Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa, których celem jest budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku poprzez wzrost kompetencji pracowników z zakresu przedsięwzięć PPP.

Projekty PPP w najbliższych latach stanowić będą jedno z kół zamachowych polskiej gospodarki. W Polsce i Unii Europejskiej przyszłość Partnerstwa Publiczno – Prywatnego (PPP) upatrywana jest w sektorze MMŚP. Badania wśród firm posiadających doświadczenie w realizacji przedsięwzięć PPP wskazują, że tego typu projekty stabilizują pozycję firmy na rynku i budują potencjał na przyszłość.

Szkolenia skierowane są do MMSP posiadających siedzibę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i wielkopolskiego.

Oferujemy:

1.       szkolenia ogólne, mające na celu nabycie wiedzy na temat podstawowych zagadnień dotyczących PPP, 4 dni szkoleniowe (8 godzin każdy dzień), łącznie 32 godziny,

2.       szkolenia dedykowane, mające na celu pogłębienie kompetencji pracowników w obszarze przygotowania oferty przetargowej z obszaru PPP, 4 dni szkoleniowe (8 godzin każdy dzień), łącznie 32 godziny

Przedsiębiorstwo delegujące pracowników na szkolenia (udział 2 pracowników) ponosi koszt wyłącznie wysokości 12,5% wartości szkolenia tj:

a.   za szkolenie ogólne, kwota 514,05 PLN od przedsiębiorstwa (całkowita wartość szkolenia 4 112,40 PLN – za jednego uczestnika 257,03)

b.   za szkolenia dedykowane, kwota 534,55 PLN od przedsiębiorstwa (całkowita wartość szkolenia 4 276,40 PLN – za jednego uczestnika 567,28)

 W ramach szkolenia oferujemy materiały szkoleniowe, catering oraz zwrot kosztów dojazdu.

 Szkolenia są finansowane z projektu pn. „PPP dla MMŚP” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku.

Zachęcamy do kontaktu z kierownikiem projektu Panią Katarzyną Łukomską, pod nr telefonu: 22 518 87 44, e-mail:  k.lukomska@pracodawcyrp.pl

Więcej informacji na stronie: www.ppp.pracodawcyrp.pl