Polska Federacja Szpitali zwróciła się do zrzeszonych szpitali z prośbą o opinię dot. wprowadzania nowego standardu rachunku kosztów.

W ankiecie wzięli udział przedstawiciele 60 szpitali. Niemal 70% nie jest gotowe na pełne prowadzenie rachunku kosztów wg nowego Rozporządzenia MZ.

W opinii szpitali największe trudności stanowiło dostosowanie systemów IT do wdrożenia. Największym wyzwaniem okazało się dopracowywanie współpracy systemu kadrowo-płacowego  z systemem fakturowym w zakresie dekretacji i księgowań list płac.  Standardy rachunku kosztów to nie tylko zmiana systemu planu kont. Pełne wdrożenie wymaga modyfikacji systemów w części białej, magazynowych, systemu aptecznego oraz wdrożenia zmian organizacyjnych. Na realizacje tych zmian potrzeba czasu i znacznych środków finansowych- oba te zasoby są deficytowe.

Podmioty lecznicze zwróciły także uwagę na niewystarczającą ilość szkoleń i warsztatów w dodatku te prowadzone przez AOTMiT były prowadzone fachowym językiem księgowym, nie zawsze zrozumiałym przez pracowników szpitali. Szkolenia były czysto teoretycznie, brak było przykładów mogących pomóc szpitalom w rozumieniu nowego rozporządzenia, a odpowiedzi pracowników AOTMiT na zadawane pytania często są niejasne i mało konkretne.

Wątpliwości świadczeniodawców budzą także wytyczne w zakresie organizacji bloku operacyjnego, które dodatkowo są sprzeczne z tym co jest przedstawiane na szkoleniach organizowanych przez AOTMiT. Załącznik nr 2, punkt 1.4 nakazuje dzielić centralny blok operacyjny na bloki wg różnych kryteriów dla grup sal operacyjnych. Natomiast na szkoleniach i oficjalnych odpowiedziach forsuje się model w którym jedna sala powinna być dzielona na wiele OPK. Z odpowiedzi: “Czyli dotychczasowy OPK mający 5 sal operacyjnych operujących na rzecz 6 oddziałów zabiegowych należy podzielić na 6 bloków operacyjnych dedykowanych poszczególnym oddziałom zabiegowym.” Dodatkowo niezrozumiałe jest mieszanie pojęcia “blok” z “OPK”.

PFSz zwraca także uwagę na brak jednolitego pliku kontrolnego – platformy informatycznej wymiany danych.

Nieznane są konsekwencje stosowania wydawanych przez AOTM  interpretacji, jak je traktować w odniesieniu do rozporządzenia ws. rachunku kosztów.

Polska Federacja Szpitali proponuje zaproszenie do dialogu największych dostawców oprogramowania informatycznego, ponadto proponujemy zorganizowanie grupy chętnych i gotowych szpitali w ramach sprawozdawania danych wg rozporządzenia.

Wobec powyższego Polska Federacja Szpitali podtrzymuje stanowisko by rok bieżący potraktować jako rok przejściowy, podczas którego podmioty nauczą się poprawnego sposobu rozliczeń, dostosują systemy informatyczne, rozwieją wszelkie wątpliwości i wdrożą wszelkie zmiany.

Pełna treść listu:

PFSz, rach.kosztów, 2021-04-23-sig

 

 

 

 

Ewa Książek-Bator 

członek Zarządu i Dyrektor Finansowa PFSz
(z upoważnienia Jarosława J. Fedorowskiego, Prezesa PFSz)
ewa.bator@pfsz.org

 

 

 

 

PFSz,SRK,opinia,2021.04.22