PFSz popiera propozycję Pracodawców RP o wprowadzenie pod obrady Zespołu Trójstronnego ds.ochrony zdrowia wszelkich kwestii dotyczących szpitali, szczególnie tych finansowych.

Dane finansowe dotyczące funkcjonowania podmiotu nie są danymi, o których mowa w ww. pkt. 1-5. Nie pozwala na to w żaden sposób wykładnia literalna ww. ust. 2 w art. 3lc, która ma pierwszeństwo przed innymi rodzajami wykładni norm prawnych. Nie można także – nawet przy zastosowaniu wykładni celowościowej (rozszerzającej) uznać, że dane finansowe, takie jak: informacje o zyskach, stratach, kosztach, amortyzacji są danymi dotyczącymi udzielania oraz finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, bo one dotyczą całości działalności danej jednostki, a nie stricte finansowania świadczeń (ich kosztów). Wydaje się, że sama AOTMiT zdaje sobie w powyższego sprawę, gdyż uzasadnienie pisma dotyczy pkt. 1 lit. a, przemilczając kwestie dotyczące lit. b. 

Polska Federacja Szpitali jest pełnoprawnym członkiem Pracodawców RP i najbardziej reprezentatywnym głosem szpitali w tej największej organizacji pracodawców w Polsce.

Delegaci i eksperci PFSz biorą udział w pracach Zespołu Trójstronnego ds Ochrony Zdrowia (Z3S), w ramach delegacji Pracodawców RP, w której PFSz ma jedno z dwóch miejsc z prawem głosu, a także prawo zapraszania ekspertów. Z3S jest najważniejszym forum konsultacji społecznych w systemie ochrony zdrowia, uczestniczą w nim przedstawiciele rządu, ogólnopolskich związków zawodowych oraz ogólnopolskich organizacji pracodawców – zgodnie z wymogami reprezentatywności określonymi dla rady dialogu społecznego.