W dniu  30 listopada odbyło się pierwsze posiedzenie Parlamentarnego zespołu ds. Pediatrii. Polską Federację Szpitali reprezentowała Pani Izabela Marcewicz-Jendrysik, Dyrektor Warszawskiego Szpitala dla Dzieci.

W posiedzeniu uczestniczyli posłowie, Minister Maciej Miłkowski, Dyrektor Departamentu Lecznictwa w MZ, przedstawiciele NFZ, konsultanci krajowi i wojewódzcy wielu dziedzin medycyny mających zastosowanie w pediatrii, przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego a także media.

Posiedzenie miało charakter ogólny, tj. poświęcone było nakreśleniu najistotniejszych problemów systemowych w obszarze opieki pediatrycznej jako wstępu do dalszych merytorycznych obrad mających na celu implementację zmian systemowych w opiece pediatrycznej. Formuła spotkania miała ponad polityczny wymiar.  Wszyscy eksperci biorący udział w posiedzeniu byli zgodni co do faktu, ze opieka pediatryczna wymaga odmiennego od aktualnie obowiązującego modelu funkcjonowania. Kurs jaki będzie nadany pracom zespołu w porozumieniu z MZ i NFZ to na wstępie zmapowanie posiadanych zasobów, ale też potrzeb zdrowotnych w ujęciu regionalnym,  a następnie  podjęcie próby uelastycznienia organizacji opieki medycznej i wykorzystania bazy łóżkowej , optymalizację wykorzystania kadr medycznych; rozważa się uruchomienie 24-godzinnych centrów opieki ambulatoryjnej, jako remedium na nie do końca sprawnie działające POZ-y oraz przepełnione SOR-y i IP.
Poruszanych było mnóstwo innych zagadnień począwszy od roli i kondycji: profilaktyki, medycyny szkolnej, POZ-ów, szpitali powiatowych, aż po szpitale kliniczne.

W dyskusji o problemach natury strategicznej reprezentowałam Polską Federację Szpitali, nie mniej jednak jako dyrektor szpitala pediatrycznego skorzystałam z udziału Pana ministra Miłkowskiego kierując prośbę o przeanalizowanie postulatów autorstwa 16 dyrektorów szpitali pediatrycznych z całego kraju, ujętych w piśmie do Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2022r. Jest zatem nadzieja, że obok potrzebnych zmian o charakterze organizacyjno- strukturalnym o perspektywie długofalowej i strategicznej,  zgłoszone przez reprezentację szesnastu szpitali z całej Polski postulaty ukierunkowane na poprawę organizacji procesu leczenia i rozliczania świadczeń tez nie umkną uwadze Ministerstwa Zdrowia” dodaje Pani Izabela Marcewicz -Jendrysik