Polska Federacja Szpitali aktywnie uczestniczy w spotkaniach z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia w sprawie standardu rachunku kosztów w ramach członkostwa w Pracodawcach RP.

O przebiegu ostatniego spotkania z Ministrem Gadomskim pisaliśmy tutaj:

SPOTKANIE Z MINISTREM

Wystąpiliśmy z apelem do Ministra Zdrowia i propozycją, aby datę 1 stycznia 2021 r. traktować jako datę rozpoczęcia wdrażania rozwiązań zawartych w przedmiotowym rozporządzeniu i aby czas wdrażania uznać również za czas ewentualnych korekt przedmiotowego rozporządzenia. Ponadto jednocześnie organizacje te wystosowały pismo do Premiera z prośbą o poparcie ich apelu skierowanego do Ministra Zdrowia.