Europejska Federacja Szpitali i Ochrony Zdrowia HOPE zrzesza 36 krajowych organizacji szpitali – publicznych i prywatnych z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej i z trzech krajów spoza Unii Europejskiej. HOPE działa poprzez Radę Gubernatorów, Prezydium, sieć Oficerów Łącznikowych (Liaison Officers), sieć Koordynatorów Krajowych (National Coordinators) Programu Wymiany Menedżerów HOPE i poprzez Biuro Główne – Centralę w Brukseli.

Polska Federacja Szpitali jest członkiem HOPE, a Prezes Jarosław J.Fedorowskim Gubernatorem HOPE.

 

W 2021 r. HOPE będzie brał udział w debatach w zakresie wielu kluczowych polityk mających wpływ na sektor ochrony zdrowia.

W szczególności HOPE będzie ściśle monitorować wnioski Komisji Europejskiej w zakresie opieki zdrowotnej:

– projekty rozporządzeń w zakresie oceny technologii medycznych (HTA),
– projekt rozporządzenia dotyczący zagrożeń transgranicznych,
– projektów rozporządzeń dotyczących Europejskiej Agencji Leków i Europejskiego Centrum Kontroli Chorób,
– projektów dotyczących sytuacji kryzysowych,
– wniosków legislacyjnych dotyczących systemu przechowywania danych.
– postępowań rewizyjnych w zakresie legislacji unijnej dotyczącej leków stosowanych w chorobach rzadkich,
– postępowań rewizyjnych w zakresie dyrektywy dotyczącej przeszczepiania krwi, tkanek i komórek,
– postępowań rewizyjnych w zakresie ochrony pracowników narażonych na ekspozycje i oddziaływanie czynników rakotwórczych i powodujących mutacje genowe.

Generalnie sektor szpitalny i usług medycznych może mieć wpływ na wiele innych (nowych) ustaw i postępowań rewizyjnych, dotyczących między innymi:

– Własności intelektualnej,
– Cyberbezpieczeństwa,
– Zielonego Ładu
– Sztucznej Inteligencji (AI)
– Usług powszechnych
– Wynagrodzenia minimalnego.

HOPE będzie nadzorowała wdrażanie i stosowanie rozporządzeń i dyrektyw europejskich wprowadzonych w poprzednich latach. Dotyczyć to będzie między innymi:

– Dyrektywy fałszywkowej
– Rozporządzenie dotyczącego wyrobów medycznych i diagnostyki in vitro, szczególnie w zakresie utylizacji wyrobów, bezpieczeństwa cyfrowego, unikalnej identyfikacji urządzeń oraz Europejskiej bazy danych o wyrobach medycznych ( EUDAMED),
– Dyrektywy transgranicznej, włącznie z Europejską Siecią Referencyjną (ERN);
– Rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych;
– Dyrektywa w sprawie czasu pracy.
Sprawa Brexit’u będzie omawiana na bieżąco.

 

Szczegóły dot. planu działań HOPE na 2021r. HOPE,Plan,2021(PL)