21.04.2017 odbyło się spotkanie Pracodawców RP i Obywateli dla Zdrowia. Federacja reprezentowana była przez p. Izabela Marcewicz-Jendrysik, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Dzieci w Warszawie.

Spotkanie miało charakter roboczy i było otwarciem współpracy na rzecz projakościowych zmian w systemie ochrony zdrowia. Rozmowa dotyczyła wyznaczenia obszarów systemu, które są priorytetowe i istotne z punktu widzenia pacjentów i świadczeniodawców. Ustalono wspólne działania w zakresie:

 1. Opracowania mechanizmu monitorowania zmian systemowych poprzez wprowadzenie wskaźników oceny efektów wdrażanych przez Ministerstwo Zdrowia zmian w ochronie zdrowia; dedykowany zespół ekspertów Pracodawców RP i Obywateli dla Zdrowia stworzy zestaw wskaźników, które pozwolą na monitorowanie, jak wprowadzone zmiany wpływają na dostępność i jakość świadczeń dla pacjentów;
 2. Konsultowania projektów aktów prawnych w celu wypracowania wspólnego stanowiska w sprawach kluczowych dla systemu ochrony zdrowia.
 3. Działania na rzecz poprawy jakości opieki zdrowotnej:
  – dostępność i czas dostępu do diagnostyki i leczenia
  – jakość organizacji opieki zdrowotnej
  – jakość decyzji i stanowienia prawa
  – jakość dialogu
 4. Podjęcia debaty o konieczności zwiększenia nakładów finansowych na ochronę zdrowia, aby poprawić dostępność i jakość świadczeń.

Uzgodniono także prowadzenie prac nad bieżącymi sprawami adekwatnie do potrzeb stron, w celu wypracowywania wspólnych stanowisk z zachowaniem szacunku do własnych opinii i potrzeb stron.