I edycja konferencji „Praktyczne aspekty zarządzania jednostką ochrony zdrowia” odbyła się w dn. 30-31 marca 2023 r. w Gdyni. Wydarzenie zostało zorganizowane dzięki współpracy redakcji „OPM” i Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej. Stworzyło ono okazję do zdobycia kompleksowej wiedzy z zakresu poprawy efektywności funkcjonowania podmiotów leczniczych, a tym samym poprawy działania całego systemu ochrony zdrowia.

Eksperci biorący udział w konferencji omówili kwestie jakości w ochronie zdrowia, waloryzacji wyceń świadczeń, budowania opieki koordynowanej oraz cyfryzacji placówek medycznych. Ponadto, skupili się także na organizacji i funkcjonowaniu poszczególnych części szpitala, jakie stanowią m.in. SOR czy apteka szpitalna.

Wydarzenie zostało objęte patronatem przez Polską Federację Szpitali, Ogólnopolskie Stowarzyszenie szpitali Prywatnych, Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych oraz Federację Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie.

Panel ekspercki „Aktualne problemy i wyzwania w ochronie zdrowia”

Eksperci biorący udział w panelu dyskusyjnym zorganizowanym podczas I Konferencji „Praktyczne aspekty zarządzania jednostką ochrony zdrowia” wskazywali problemy oraz wyzwania z którymi aktualnie mierzy się polska służba zdrowia.

Jako pierwszy głos zabrał Dariusz Rajczyk, prezes Zarządu Głównego STOMOZ. Zwrócił on uwagę na to, jak ważny jest wzajemny dialog oraz współpraca pomiędzy organizacjami zrzeszającymi osoby związane z sektorem medycznym: „jako środowisko ochrony zdrowia musimy mówić o problemach i trzymać się razem” – podsumował prezes Rajczyk. Temat kontynuował Jan Krakowiak, prezes Poddębickiego Centrum Zdrowia. Podkreślał on jak ważne są spotkania w gronie specjalistów, wymiana informacji, rozmowy o problemach i wspólne poszukiwanie rozwiązań.

Zdaniem Piotra Karnieja, członka zarządu Oddziału Dolnośląskiego STOMOZ, w ostatnim czasie coraz rzadziej sięga się po doświadczenia ekspertów. Mimo dużej liczby konferencji, kongresów i spotkań, w których nierzadko uczestniczą również przedstawiciele rządu, niewiele z prezentowanych podczas tych wydarzeń rozwiązań ma szansę zostać zrealizowanych w praktyce: „bardzo dużo ustaw tworzonych jest w oderwaniu od rzeczywistości, od praktyki szpitalnej” – podkreślał Karniej. Następnie prelegent zwrócił uwagę, że w języku angielskim funkcjonują dwa określenia polityki zdrowotnej: health policy, czyli długofalowy plan działania na rzecz społeczeństwa, jakiegoś celu zdrowotnego, realizowany ponad podziałami politycznymi, a także health politics, czyli chęć rządzenia, bycia u władzy. Prelegent rozważał, który z tych rodzajów polityki zdrowotnej realizowany jest w Polsce. „Jeżeli będziemy szli w drugim kierunku, nie dojdziemy za daleko. Chciałbym takiej polityki zdrowotnej, która będzie funkcjonowała ponad podziałami, będzie realizowała potrzeby pacjentów, doceniała i szanowała podmioty wykonujące działalność leczniczą” – podsumował.

Ewa Książek-Bator, członek zarządu Polskiej Federacji Szpitali na początku swojego wystąpienia podkreśliła, że aktualnie pojawia się coraz więcej zawiłości, które utrudniają pracę systemu ochrony zdrowia oraz brak jest w nim usystematyzowania, zwłaszcza jeśli chodzi o inwestycje. „Wypuszczamy kolejne akty prawne, które sprawiają coraz więcej problemów, a tak naprawdę nie rozwiązują tych znanych nam już od lat” – dodała. Panelistka zwróciła także uwagę na to, że infrastruktura szpitalna sprzed kilkudziesięciu lat nie spełnia obecnie żadnych wymogów, a zarówno pracownicy jak i pacjenci powinni przebywać w godnych warunkach, dlatego tak istotne jest budowanie nowych obiektów i modernizacja istniejących.

Kwestię wpływu sektora prywatnego na jakość ochrony zdrowia poruszył Andrzej Sokołowski, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych. Sokołowski nawiązał do inicjatywy powstania ustawy o ochronie zdrowia, nad którą prace trwały już na początku tworzenia się sektora prywatnego, który wówczas reprezentował. Prelegent przyznał, że żadna partia nie była zainteresowana wzięciem pod uwagę tak kompleksowego, gotowego projektu. Kolejno przeszedł do roli sektora prywatnego w przeciwdziałaniu pandemii COVID-19. Sokołowski podkreślił, że szpitale prywatne udostępniły wówczas z dnia na dzień ponad 1000 łóżek, przeprowadzały również ok. 90% analiz.

Waldemar Malinowski, prezes zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych swoje wystąpienie rozpoczął analizą sytuacji kadrowej w szpitalach. Jak zauważył, w wielu POZ lekarze w przeciągu najbliższych 6-7 lat znajdą się w wieku emerytalnym. Ponadto, aktualnie przeważa tendencja do podejmowania pracy jednocześnie w kilku różnych placówkach, co wpływa na przywiązywanie mniejszej wagi do leczenia poszczególnych pacjentów. Malinowski zwrócił także uwagę na konsekwencje przesunięcia ustalenia stawek ryczałtu na 2023 rok. Na koniec dodał, że poprawa działania systemu zależy w dużej mierze od współpracy: „wspólne działanie daje dwa razy lepsze wyniki. Może kiedyś przyjdzie taki czas, że będziemy bardziej optymistycznie patrzeć w przyszłość” – podsumował.

Temat profilaktyki w ochronie zdrowia podjęła Iwona Mazur, prezes zarządu Oddziału Dolnośląskiego STOMOZ. Zwróciła ona uwagę na potrzebę reorientacji systemu ochrony zdrowia w kierunku profilaktyki i promocji zdrowia. Podkreśliła, że edukacja społeczeństwa jest kluczem do tego, żeby zacząć myśleć o profilaktyce i należałoby zaangażować w ten proces takie grupy zawodowe, jak np. absolwenci zdrowia publicznego: „powinniśmy dołożyć należytej staranności o to, żeby (absolwenci zdrowia publicznego, przyp. red.) znaleźli się w systemie, żeby przejęli koordynację, prowadzili profilaktykę, edukowali dzieci w szkole. Jeśli zaczniemy pomagać rodzicom i uczyć dzieci, może nie będziemy mieli takiego naporu na szpitale” – stwierdziła.

Jarosław Kozera, ekspert Związku Pracodawców RP także nawiązał do znaczenia sektora prywatnego dla ochrony zdrowia. Zaznaczył, że jest on bardziej efektywny i bardziej zaawansowany pod względem postępu technologicznego. Kozera podkreślił, że w polskiej służbie zdrowia widoczne jest marnowanie pieniędzy na dużą skalę. Stwierdził, że 60% świadczeń mogłoby być udzielanych w formach alternatywnych. Na końcu prelegent, zgadzając się z przedmówcami podkreślił, że spotkania w gronie ekspertów są bezcenne, a wnioski z nich wyciągane mogą odegrać dużą rolę w poprawie sytuacji opieki zdrowotnej.

Temat opieki koordynowanej poruszył Andrzej Zapaśnik, ekspert Federacji Porozumienie Zielonogórskie, który już na wstępie zwrócił uwagę, że problemy szpitali nie powinny być omawiane oddzielnie od opieki ambulatoryjnej, bo system trzeba naprawiać od fundamentów. Prelegent zaznaczył, że w środowisku udało się wypracować koncepcję opieki koordynowanej w POZ, przetestowanej w programie pilotażowym i wpisanej do ustawy za sprawą prac zespołu ds. wdrożenia opieki koordynowanej, kierowanym przez dr hab. Agnieszkę Mastalerz-Migas. „Ten model został przyjęty przez środowisko właśnie dlatego, że wcześniej przez lata był wypracowywany przez środowisko – jest to pozytywny przykład sytuacji, gdzie propozycja środowiska została przyjęta przez decydentów i potraktowana jak własna” – podkreślił Zapaśnik.

Liliana Bielas-Kostyra, prezes NZOZ MEDICO Praktyka Lekarzy Rodzinnych i Specjalistów w Tychach nawiązała do kwestii opieki koordynowanej dodając, że została ona wprowadzona na bazie doświadczeń z projektów unijnych, jednak można było potraktować ją szerzej. Następnie prelegentka skupiła się na temacie projektów unijnych zaznaczając, że należy podchodzić do nich rozważnie i już na etapie składania wniosku myśleć o momencie zakończenia realizacji. Nawiązała także do projektów społecznych związanych z ochroną zdrowia i koniecznością uświadamiania pacjentów, że to oni sami są odpowiedzialni za własne zdrowie.

„Dlaczego w polskiej polityce opieka zdrowotna nie jest lubiana?” zapytał na wstępie Maciej Sokołowski, wiceprezes Zarządu Głównego STOMOZ i wyjaśnił, iż dzieje się tak dlatego, że inwestycje w opiekę zdrowotną dają efekt dopiero w kolejnej kadencji. Następnie prelegent przybliżył największe wyzwania z którymi aktualnie boryka się służba zdrowia. Zwrócił uwagę na młode pokolenie lekarzy i zmiany zachodzące w ich podejściu do wykonywania pracy, felczeryzację zawodu pielęgniarki czy ustawę podwyżkową. Następnie Sokołowski zauważył, że stan zagrożenia epidemicznego prawdopodobnie wkrótce zostanie uchylony, jednak możemy spodziewać się kolejnych pandemii, a mimo to w żaden sposób nie przygotowujemy się do nich na bazie doświadczeń z COVID-19: „czy nie czas na to, żeby pewne rzeczy rozwiązywać systemowo?” – zakończył.

Po zakończeniu panelu eksperci biorący w nim udział, bazując na tematach poruszanych zarówno podczas dyskusji jak i w czasie wykładów, stworzyli listę postulatów, pod którymi każdy z nich złożył podpis:

POSTULATY EKSPERTÓW UCZESTNICZĄCYCH W PANELU „AKTUALNE PROBLEMY I WYZWANIA W OCHRONIE ZDROWIA”

Gdynia 31.03.2023 r.

 1. Przyjęcie ustawy o medycynie pracy z myślą o rozwoju profilaktyki i wykrywaniu chorób cywilizacyjnych na jak najwcześniejszym etapie.
 2. Wyciągnięcie wniosków z doświadczeń epidemii i wojny:
 • dobre praktyki w zakresie infrastruktury i promowanie ich wdrażania,
 • zmniejszenie liczby specjalizacji lekarskich i promowanie specjalności ogólnych, takich jak: choroby wewnętrzne, chirurgia ogólna itd.
 1. Wpisanie do systemu prawnego przepisów wprowadzających automatyczną, transparentną, coroczną waloryzację wycen świadczeń kontrolowanych przez NFZ.

Podpisano

 • Liliana Bielas-Kostyra, prezes Stowarzyszenia Centrum Promocji Zdrowia MEDICO
 • Piotr Karniej, członek zarządu Oddziału Dolnośląskiego STOMOZ
 • Jarosław Kozera, ekspert Związku Pracodawców RP
 • Jan Krakowiak, prezes Poddębickiego Centrum Zdrowia
 • Ewa Książek-Bator, członek zarządu Polskiej Federacji Szpitali
 • Waldemar Malinowski, prezes zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych
 • Iwona Mazur, prezes zarządu Oddziału Dolnośląskiego STOMOZ, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Dariusz Rajczyk, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej
 • Andrzej Sokołowski, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych
 • Maciej Sokołowski, wiceprezes Zarządu Głównego STOMOZ, wiceprezes Oddziału Dolnośląskiego STOMOZ
 • Andrzej Zapaśnik, ekspert Federacji Porozumienie Zielonogórskie

 

szczegółową relacja i źródło niniejszego tekstu: