W dniu 20.01.2021 odbyło się spotkanie ze Sławomirem Gadomskim -Wiceministrem Zdrowia w sprawie rozporządzenia wdrożenia nowego rachunku kosztów. W spotkaniu uczestniczyły wszystkie organizacje Pracodawców RP w tym Polska Federacja Szpitali, którą reprezentowała Ewa Książek-Bator – Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy PFSz

Na spotkaniu  zostały przedstawione przez poszczególne organizacje argumenty takie jak m.in. krótki czas na wdrożenie, brak dostosowania systemów informatycznych, brak odpowiedniego szkolenia, brak kadr, czas epidemii, niespójność przepisów, istnienie innych rozwiązań aby osiągnąć oczekiwane cel, brak uzasadnienia dla wdrożenia tego rachunku kosztów przez małe jednostki, które najczęściej prowadzone mają księgowość na zewnątrz przez Biuro Rachunkowe, pracochłonność zapisywania bardzo szczegółowych danych, które nie wpłyną istotnie na wycenę procedur, działanie jednostek prywatnych generalnie dla zysku, co wiadomo bez potrzeby wdrożenia rachunku kosztów z rozporządzenia.

W rezultacie wszystkie organizacje poprosiły o wydłużenie czasu na wdrożenie nowego rachunku kosztów o rok.

Pan Minister Gadomski przedstawił historię związaną z wprowadzeniem przedmiotowego rozporządzenia i wskazał, iż było ono już przesuwane w czasie o rok, ale zapewnił nas, ze przeanalizuje przedstawione argumenty i odniesie się do nich do końca miesiąca stycznia 2021. Wskazał również, że efektów rozporządzenia nie będzie oceniał NFZ, gdyż nie ma takich uprawnień i w związku z tym nie będzie miał prawa nakładać żadnych kar. Jedynymi organami uprawnionymi do kontroli wg. Pana Wiceministra będą organy założycielskie podmiotów leczniczych.

Organizacje zrzeszone z Pracodawcami RP zaproponowały przygotowanie wkładu merytorycznego w celu nowelizacji tegoż rozporządzenia.

Wystąpiliśmy z apelem do Ministra Zdrowia i propozycją, aby datę 1 stycznia 2021 r. traktować jako datę rozpoczęcia wdrażania rozwiązań zawartych w przedmiotowym rozporządzeniu i aby czas wdrażania uznać również za czas ewentualnych korekt przedmiotowego rozporządzenia. Ponadto jednocześnie organizacje te wystosowały pismo do Premiera z prośbą o poparcie ich apelu skierowanego do Ministra Zdrowia.