5 czerwca odbyła się konferencja “Szpitale i ich dostawcy: Współpraca dla wspólnego dobra – Zamówienia publiczne i dozwolone formy współpracy”, której organizatorem była  Izba POLMED oraz Polska Federacja Szpitali.
Patronat nad wydarzeniem objęła Polska Unia Szpitali Klinicznych.

Spotkanie miało na celu zgłębienie kwestii istotnych dla skutecznej współpracy między szpitalami a ich dostawcami w kontekście zamówień publicznych oraz dopuszczalnych form kooperacji. W dzisiejszych czasach, efektywne zarządzanie ochroną zdrowia wymaga bliskiej współpracy i partnerskiego podejścia pomiędzy szpitalami a dostawcami. Obydwie strony mają wspólny cel – zapewnienie pacjentom wysokiej jakości opieki medycznej.

Ważnym elementem tego wspólnego przedsięwzięcia jest skuteczne zarządzanie zamówieniami publicznymi, które zapewniają uczciwą i przejrzystą procedurę wyboru dostawców. Chcielibyśmy w tej konferencji przyjrzeć się temu zagadnieniu z bliska, analizując najlepsze praktyki, wyzwania i możliwości doskonalenia procesów zakupowych w sektorze medycznym.

Ponadto, omówiono także różne formy współpracy między szpitalami a dostawcami, które są dozwolone i efektywne w kontekście regulacji prawnych. Przedstawiono możliwości bardziej zintegrowanego podejścia, takie jak partnerstwa publiczno-prywatne czy strategiczne umowy, które mogą przyczynić się do zwiększenia efektywności, poprawy jakości usług i optymalnego wykorzystania zasobów.

W trakcie konferencji Uczestnicy  mieli okazję wysłuchać prezentacji ekspertów z dziedziny prawa, medycyny, administracji publicznej oraz reprezentantów dostawców medycznych.

Kluczowymi tematami poruszanymi w trakcie konferencji była etyczna i efektywna współpraca pomiędzy szpitalami i dostawcami.  Omówiono też obszar pozacenowych kryteriów oceny ofert. W roli prelegentów wystąpili eksperci Izby POLMED, Polskiej Federacji Szpitali, Projektu MedKompas, a także Przedstawiciel Urzędu Zamówień Publicznych oraz Kancelarii Fairfield.

Pierwszy panel dotyczył współpracy pomiędzy szpitalami i dostawcami. Uczestnicy debaty omówili kwestie prawa i etyki w różnych obszarach tych kontaktów m.in. w zamówieniach publicznych. Eksperci dyskutowali m. in. na temat dyscypliny komunikacji handlowej, ryzyk korupcyjnych, odpowiedzialności karnej kierownika podmiotu leczniczego i kierownika działu zamówień publicznych. Wskazywano na konieczność wprowadzania rozwiązań gwarantujących transparentność współpracy pomiędzy przedstawicielami systemu ochrony zdrowia i branży wyrobów medycznych.

– Gdy mówimy o procesach zgodności w ochronie zdrowia, nie możemy myśleć tylko o zamówieniach publicznych. Owszem, prawo zamówień publicznych reguluje współpracę z dostawcami, ale nie jest to jedyny obszar, który niesie ryzyka. Ważne jest, żeby placówka medyczna posiadała procedurę antykorupcyjną, kodeks etyki, które nawiązują do uczciwości, transparentności. W procedurach zgodności należy zadbać o należyte interakcje z dostawcami, wypracować w komunikacji z nimi odpowiedni poziom etyczności. Projekt MedKompas daje placówkom medycznym możliwość wdrożenia odpowiedniego systemu zgodności – mówi Anna Różalska, Manager Projektu MedKompas.

W trakcie kolejnego panelu uczestnicy poruszyli tematy związane z jakością i transparentnością
w zamówieniach publicznych. Eksperci omówili m.in. przygotowaną przez Izbę POLMED opracowanie z zakresu propozycji pozacenowych kryteriów oceny ofert. Wskazywano jak z nich  korzystać oraz jak są postrzegane z perspektywy zamawiających tj. szpitali. Uczestnicy podjęli również dyskusję dotyczącą zrównoważonego rozwoju, który niesie za sobą nowe obowiązki dla szpitali z konsekwencją dla dostawców.

– Rynek wyrobów medycznych w Polsce szacujemy na 9 % PKB. Jakość wyrażona w prawie zamówień publicznych stanowi urzeczywistnienie zasady efektywności.  Należy mówić o jakości w zamówieniach publicznych, podkreślać wagę pozacenowych kryteriów oceny, mówić o mechanizmach, które przewiduje nowa ustawa takich jak analiza potrzeb i wymagań, czy możliwość negocjacji w trybie podstawowym poniżej progów unijnych. Po dwóch latach obowiązywania ustawy o zamówieniach publicznych przystępujemy do przeglądu regulacji zawartych w ustawie, pod kątem tego czy spełniły one oczekiwania, czy wymagają modyfikacji. W drugiej połowie roku odbędzie się cykl debat i spotkań z uczestnikami rynku celem weryfikacji 30 miesięcy obowiązywania tej regulacji – mówi Michał Trybusz, Przedstawiciel Urzędu Zamówień Publicznych.

Ostatnią kwestią, na którą zwrócili uwagę uczestnicy konferencji były wyzwania regulacyjne w finansowaniu wyrobów medycznych, których w Polsce mamy około 300 000, a ponad 5000 podmiotów oferuje wyroby medyczne w kraju. Omówione zostały modele finansowania wyrobów medycznych w szpitalach, ich wady i zalety. Dyskutowano o różnicach w dostępie do nowych wyrobów medycznych dla szpitali w Polsce i na świecie, i jak pomóc szpitalom wdrażać innowacje. W związku z rozwojem cyfrowych wyrobów medycznych, ich ścieżka finansowania staje się również ważnym elementem w procesach regulacyjnych.

Istotną kwestią z perspektywy kierownictwa placówek są dobre praktyki przy zawieraniu i realizacji kontraktów z NFZ, przy nabywaniu wyrobów medycznych w procedurze zamówień publicznych.