Z radością informujemy, iż Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie dołączył do grona członków PFSz.

Przedstawiamy informacje o szpitalu:

Z dniem 1 listopada 1990 r. utworzony został Wojewódzki Szpital nr 2 w Lublinie – jako jednostka budżetowa podległa Wojewodzie Lubelskiemu. Następnie, z dniem 30 kwietnia
1996 r. przekształcono Wojewódzki Szpital nr 2 w Lublinie w Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie. Z kolei w 1998 r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie przemianowano na Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, który pod tą nazwą funkcjonuje do dziś.

Szpital działa, jako samodzielny, publiczny zakład opieki zdrowotnej, a organem sprawującym nadzór jest Samorząd Województwa Lubelskiego.

Misja Szpitala: “Warto służyć każdemu człowiekowi i dla każdego warto się poświęcić”

Kardynał Stefan Wyszyński

Szpital prowadzi działalność leczniczą w rodzaju:

  • stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne;
  • stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne;
  • ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

Jest to największy Szpital w Województwie Lubelskim, a jego jednostki i komórki organizacyjne usytuowane są w następujących lokalizacjach na terenie miasta Lublin:

  • Kraśnicka 100,
  • Herberta 21,
  • Biernackiego 9 / ul. Sieroca 2b,
  • Lubartowska 81.

 

Szpital posiada w swojej strukturze łącznie 1 038 łóżek.

Celem funkcjonowania Szpitala jest ochrona zdrowia ludności objętej jego obszarem działania – to jest miasta Lublin, terenu Województwa Lubelskiego i województw ościennych – poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych wysokospecjalistycznych, stacjonarnych
i ambulatoryjnych. Lokalizacja Szpitala sprawia, że jest  dostępny dla mieszkańców Lublina oraz okolicznych miejscowości. Wokół budynków Szpitala zlokalizowane są duże parkingi, umożliwiające pozostawienie pojazdów przez pacjentów, ich rodzin a także przez pracowników placówki. Znaczącym elementem infrastruktury jest lądowisko przyszpitalne, które jest profesjonalnie przystosowane do lądowania helikopterów sanitarnych także w porze nocnej. Stwarza to doskonałe warunki do transportu chorych bez ograniczeń czasowych.

Obecnie Szpital jest wiodącą placówką w Województwie Lubelskim pod względem liczby przyjmowanych pacjentów i ich hospitalizacji.

Struktura zakontraktowanych usług odzwierciedlająca wieloprofilowość Szpitala umożliwia podjęcie działań związanych z leczeniem zachowawczym oraz zabiegowym większości zgłaszanych przypadków. Szpital stale zwiększa zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, między innymi poprzez realizację świadczeń z wykorzystaniem nowych technologii
w medycynie, tj.:  użyciem robota da Vinci. Od dnia 21 kwietnia 2022 roku wykonywane są zabiegi robotyczne w dziedzinie urologii, chirurgii i ginekologii. Lekarze zatrudnieni w Szpitalu to pierwsi wyszkoleni w województwie lubelskim specjaliści robotyki operacyjnej, którzy uzyskali certyfikaty w specjalistycznym ośrodku chirurgii robotycznej w Berlinie i posiadają uprawnienia do wykonywania operacji z użyciem robota da Vinci.

Dotychczas wyszkolone zostały trzy zespoły operatorów i kilkadziesiąt osób personelu medycznego asystującego do operacji. Szkolenia przeprowadzane są na bieżąco,
i są do nich przygotowywane kolejne zespoły operatorów.

Do dnia dzisiejszego Szpital zrealizował łącznie 250 procedur chirurgii robotycznej. Jedną
z najczęściej przeprowadzanych procedur w Szpitalu jest prostatektomia radykalna. Poprzez wykonanie 101 procedur w ciągu roku, Szpital uzyskał refundację Narodowego Funduszu Zdrowia. Następną w kolejności procedurą jest robotyczna chirurgia kolorektalna, operacyjne leczenie nowotworów w ginekologii. Przeprowadzane są również zabiegi resekcji żołądka, śledziony, trzustki, nadnercza. Szpital wykonuje resekcje wątroby w systemie robotycznym da Vinci, jako jedyny ośrodek chirurgiczny w Polsce.

Ponadto, na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie „programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych” Szpital został wyznaczony przez Ministra Zdrowia do realizacji pilotażowego programu leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego mózgu za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej. Poza zabiegami trombektomii mechanicznej Szpital koncentruje się na poszerzaniu zakresu wykonywanych procedur radiologii interwencyjnej, w tym: Embolizacje, Angioplastyki, Wytwarzanie zespoleń naczyniowych, Celowane podawanie leków trombolitycznych czy Stentowanie w układzie żylnym.

Strategicznym celem Szpitala jest poprawa dostępności do specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób starszych. Szpital posiada Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze, Oddział Geriatryczny oraz Oddział Medycyny Paliatywnej.

W celu objęcia pacjentów kompleksowymi świadczeniami zdrowotnymi o profilu pulmonologicznym, zakaźnym, onkologicznym w ramach leczenia szpitalnego, ambulatoryjnego, badań laboratoryjnych i obrazowych, Szpital planuje budowę Regionalnego Centrum Pulmonologii, co niewątpliwie wpłynie na podniesienie jakości i dostępności do wyżej wskazanych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów całego regionu lubelskiego.

Wszelkie działania podejmowane przez Szpital mają na celu stałe podnoszenie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez systematyczną modernizację bazy lokalowej Szpitala, jak również zakup i wymianę sprzętu medycznego.