Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.  Podmiotem tworzącym Zespół jest Rada Powiatu w Końskich.

Podstawowym celem ZOZ w Końskich jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia fizycznego i psychicznego, sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pacjentami oraz podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania i realizowanie zadań z zakresu promocji zdrowia.

 

Do podstawowych  zadań należy udzielanie świadczeń zdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń specjalistycznych w ramach specjalności reprezentowanych przez poszczególne komórki organizacyjne, w warunkach ambulatoryjnych, stacjonarnych oraz całodobowych.

Zespół udziela świadczeń zdrowotnych  w zakresie:

  1. a) leczenia szpitalnego: oddziały zachowawcze, zabiegowe, łącznie 19 oddziałów,
  2. b) ambulatoryjnej opieki specjalistycznej: badania diagnostyczne, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, rehabilitacja lecznicza, świadczenia odrębnie kontraktowane, programy lekowe,
  3. c) inne niż szpitalne świadczenia stacjonarne i całodobowe: zakład opiekuńczo-leczniczy,

W Zespole prowadzone są badania kliniczne, inna działalność naukowo-badawcza, działalność szkoleniowa w zakresie specjalizacji lekarskich oraz organizuje i prowadzi kształcenie oraz doskonalenie zawodowe pracowników.

Funkcjonujący w strukturach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich Szpital Specjalistyczny Św. Łukasza jestem jednym z największych szpitali powiatowych na terenie województwa świętokrzyskiego.