Polska Federacja Szpitali proponuje zniesienie papierowej karty stażu podyplomowego lekarza oraz lekarza dentysty i zastąpienie tych kart dokumentacją  elektroniczną.

Polska Federacja Szpitali przesłała stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wzoru dokumentu „Karta stażu podyplomowego lekarza” oraz wzoru dokumentu „Karta stażu podyplomowego lekarza dentysty” w ramach konsultacji społecznych ogłoszonych przez Ministerstwo Zdrowia.

“Wnioskujemy o odejście od papierowych kart stażowych na rzecz specjalnej aplikacji na urządzenia przenośne połączonej z centralnym serwerem, umożliwiającej dokumentowanie przebiegu stażu podyplomowego elektronicznie” 

Wizją Polskiej Federacji Szpitali jest zrównoważony system ochrony zdrowia ponad podziałami.

Link do projektu rozporządzenia:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12369206/katalog/12949781#12949781

1. W związku z przesunięciem wdrożenia rozwiązań polegających na dokumentowaniu przebiegu staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, zwanym dalej „SMK”, powstała konieczność określenia nowych wzorów papierowych kart stażu podyplomowego dostosowanych do zmian w programie stażu, który zostanie określony w przepisach wydanych na podstawie art. 15l ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1731, z późn. zm.).

2. Projekt przewiduje wydanie rozporządzenia określającego wzory dokumentów „Karta stażu podyplomowego lekarza” oraz „Karta stażu podyplomowego lekarza dentysty” obowiązujących w trakcie odbywania staży podyplomowych rozpoczynających się w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

3. Należy określić osobne wzory kart stażu dla staży rozpoczynających się w terminie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 28 lutego 2023 r., gdyż staże te zgodnie z art. 13 ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw odbywają się na podstawie przepisów dotychczasowych oraz dla staży rozpoczynających się w terminie od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., gdyż staże te będą odbywać się na podstawie nowych programów stażu, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 15l ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, które będą obowiązywać od dnia 1 marca 2023 r.