Polska Federacji Szpitali w ramach konsultacji społecznych zgłosiła uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2.

Pierwsza uwaga dotyczy oceny stanu zdrowia pacjenta przez lekarza POZ. Wnioskujemy o wprowadzenie zapisu, że następuję ona wyniku wywiadu oraz badania fizykalnego. II 1.2 1.1) a. a)

Druga uwaga dotyczy doprecyzowania kierowania pacjentów przez lekarza POZ do szpitala. W projekcie rozporządzenia wnioskujemy wprowadzenie zapisu, że pacjenta kierować należy do szpitala w wyniku stwierdzenia pozytywnego wyniku testu RT PCR na obecność SARS CoV-2 oraz wskazań do leczenia szpitalnego w ocenie lekarza kierującego. II 1.2 1.2) b.b)

Trzecia uwaga dotyczy zapewnienia udzielania świadczeń przez szpital II poziomu. Wnioskujemy o dodanie zapisu: jest obowiązany do leczenia pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2, którzy wymagają leczenia w warunkach szpitalnych III 3.4 1.1)

Czwarta uwaga dotyczy pacjentów wypisywanych ze szpitala. W projekcie rozporządzenia wnioskujemy o dopisanie, że w przypadku ustania przyczyn hospitalizacji w szpitalu (III stopnia) pacjent jest wypisywany do miejsca zamieszkania albo miejsca pobytu albo kierowany do izolacji albo izolacji w warunkach domowych albo w uzasadnionych przypadkach przekazywany do szpitala, III 1.6 2.2)

Pełny tekst projektu rozporządzenia z naniesionymi uwagami PFSz: PFSz,MZ,COVID,organizacyjny,2020.10.05