Polska Federacja Szpitali (PFSz) po konsultacji z dyrektorami szpitali zrzeszonych w strukturach organizacji przedstawia następujące uwagi w związku z proponowanymi zmianami dotyczącymi opiekunów medycznych:

W związku z brakami kadrowymi, dyrektorzy szpitali są zaniepokojeni kolejnym wydłużeniem okresu kształcenia, a co za tym idzie czasem w którym personel będzie zdolny do pracy. Wydłużając okres kształcenia i wprowadzając dodatkowe kompetencje opiekunom medycznym pozostawiamy szpitale bez personelu wykonującego najprostsze czynności przy chorych. Przekształcanie tego zawodu w „półpielęgniarki” nie rozwiązuje żadnych problemów oddziałów szpitalnych, a jedynie pozbawia możliwości zatrudnienia opiekunów medycznych w oddziałach szpitalnych. Wg. naszej opinii dążenie do kształcenia każdego zawodu w szkołach pomaturalnych zamiast możliwości szkolenia ich na krótkich kursach ogranicza jedynie ilość personelu szpitalnego. Zawód opiekuna medycznego służy podstawowej opiece nad chorymi. Aktualny czas edukacji w zawodzie opiekuna medycznego jest wystarczający w celu zdobycia umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej w opiece nad pacjentami w zakresie lecznictwa szpitalnego. Zaproponowane wydłużenie kształcenia oraz organizacji kształcenia w policealnych szkołach uważamy za zasadne tylko w przypadku, kiedy wydłużenie kształcenia dla opiekunów medycznych będzie wynikało ze zwiększenia praktyk zawodowych. Czas kształcenia teoretycznego uważamy za wystarczający w dotychczas prowadzonej formie. Praktyczną wiedzę opiekunowie medyczni nabywają w konkretnych miejscach świadczenia usług zdrowotnych, a nie na zajęciach teoretycznych w szkołach.

W toku konsultacji wewnętrznych otrzymaliśmy także opinie, w których dyrektorzy szpitali wyrażają zaniepokojenie w związku z propozycją rozszerzenia kwalifikacji opiekunom medycznym, które w ich ocenie niesie za sobą niebezpieczeństwo dla hospitalizowanych pacjentów. Oczywiście nie wszystkie czynności, które aktualnie są przypisane kompetencyjnie do zawodu pielęgniarki czy położnej, powinny one wykonywać. Zgodnie z tendencją substytucji usług zdrowotnych, wiele czynności o charakterze pielęgnacyjno-opiekuńczym może być wykonywane przez pomocniczy zawód medyczny, jakim jest opiekun medyczny, zwłaszcza w sytuacji, w której brakuje nam pielęgniarek. Opiekun medyczny powinien stanowić wsparcie i odciążenie dla pielęgniarki i położnej oraz powinien umożliwić im realizację zadań, które wynikają z wysokich umiejętności i kompetencji.

W naszej ocenie opiekun medyczny nadal powinien pozostać jako osoba profesjonalnie przygotowana do pomocy chorym w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych oraz podtrzymaniu aktywności fizycznej i intelektualnej. Należy dołożyć do tego, aby kompetencje pielęgniarek i położnych z tytułem licencjata lub magistra były odpowiednio wykorzystane przede wszystkim na rzecz poprawy jakości opieki nad pacjentem. Rozszerzenie uprawnień opiekunom medycznym może stanowić źródło powstawania niekorzystnych zdarzeń medycznych, których w czasach pandemii powinniśmy się wystrzegać.

W związku z powyższą argumentacją PFSz udziela negatywnej opinii w zakresie proponowanych zmian zawierających rozszerzenie kompetencji opiekunów medycznych.

PFSz proponuje natomiast aby rozpocząć konsultacje na temat wypracowania ram dla nowego zawodu medycznego, znanego w krajach anglosaskich pod nazwą „nursing assistant” (NA), który mógłby być w naszym kraju nazywany „asystent pielęgniarski”. Ten zawód dobrze wpisuje się w propozycję edukacji dwuletniej, a jego zadania polegają między innymi na wykonywaniu pomiarów parametrów życiowych pacjentów w szpitalu, wsparciu pielęgniarek w pracy administracyjnej, pobieraniu krwi u niektórych pacjentów oraz transporcie próbek do laboratorium, obsługiwaniu niektórych urządzeń medycznych (np. nebulizatory, maski tlenowe) oraz transportowaniu pacjentów wewnątrz szpitala. Zawód NA to profesja wpisująca się pomiędzy profesję pielęgniarki oraz opiekuna medycznego i jest to zawód dedykowany przede wszystkim opiece szpitalnej.

Stanowisko PFSz zostało przekazane drogą elektroniczną do sekretariatu Macieja Miłkowskiego, Wiceministra Zdrowia.