W dniach 26-27.04 miały miejsce dwa posiedzenia Rady do spraw Taryfikacji poświęcone następującym zagadnieniom:

Wydanie opinii Rady ds. Taryfikacji ws. wskazania grup wyrobów medycznych, stanowiących istotny element poszczególnych świadczeń gwarantowanych w rodzaju leczenie szpitalne, które mogą być rozpatrywane w oparciu o projektowane przepisy dotyczące nowego sposobu finansowania wyrobów medycznych.
Wydanie opinii Rady ds. Taryfikacji ws. taryf dla świadczeń: „Świadczenia gwarantowane obejmujące przeszczepienie komórek przytarczyc”.
Przygotowanie do wydania opinii Rady ds. Taryfikacji ws. taryf dla świadczeń: „Świadczenie gwarantowane obejmujące pobranie i przetoczenie limfocytów dawcy finansowane w ramach produktu rozliczeniowego NFZ z katalogu świadczeń do sumowania”.
Omówienie wyników analiz mających na celu wskazanie obszarów do umieszczenia w Planie Taryfikacji na 2018 rok.
Przygotowanie do wydania opinii Rady ds. Taryfikacji ws. taryf dla świadczeń: „Świadczenia gwarantowane obejmujące badanie antygenów zgodności tkankowej przy typowaniu dawców szpiku lub komórek krwiotwórczych albo żywych dawców wątroby lub nerki finansowane w ramach produktu rozliczeniowego NFZ z katalogu świadczeń odrębnie kontraktowanych”.
Zagadnienie stawek wynagrodzeń personelu medycznego w ustalanych taryfach – wstęp do zmiany metodyki taryfikacji.
Zagadnienie infrastruktury w ustalanych taryfach – wstęp do zmiany metodyki taryfikacji.

Oficjalne komunikaty Rady ds Taryfikacji ogłaszane są na stronie internetowej AOTMiT.

Dyrektorów szpitali zrzeszonych w PFSz zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z delegatem PFSz do Rady (w ramach Pracodawców RP) Dr Robertem Mołdachem, e-mail: robert.moldach@efabrica.pl