Polska Federacja szpitali zgłasza propozycje i uwagi do projektu Krajowego Planu Odbudowy

W związku z trwającym procesem konsultacji publicznych dotyczących projektu Krajowego Programu Odbudowy (KPO), Polska Federacja Szpitali (PSFz) zgłasza listę propozycji i uwag w zakresie Komponentu D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”.

W obszarze wysokości środków finansowych proponujemy, aby ochrona zdrowia znalazła się na pierwszym miejscu wśród pięciu obszarów wymienionych w KPO, jako, że w obecnym kształcie KPO ochrona zdrowia znajduje się dopiero na miejscu trzecim. Uważamy, że pandemia SARS-CoV2 udowodniła, że ochrona zdrowia powinna być priorytetem, także pod kątem nakładów inwestycyjnych ze środków UE uruchomionych właśnie z powodu pandemii.

 

 

 

 

 

  1. Odnośnie opisu problemu w sekcji 2a. „Wyzwania” w obszarze „Kontynuowanie transformacji cyfrowej w ochronie zdrowia”,

gdzie:

„Kontynuacja transformacji cyfrowej ochrony zdrowia odpowiada na bieżące wyzwania w obszarach: ciągłości opieki w warunkach pandemii, zwiększenia jakości, dostępności i bezpieczeństwa usług medycznych, optymalizacji nakładów systemowych i zwiększenia udziału pacjenta w procesie zarządzania własnym zdrowiem w oparciu o coraz szerszy dostęp do danych.

Realizacja działań w tym zakresie przyczyni się do usprawnienia procesów związanych z planowaniem i realizacją świadczeń zdrowotnych, ich monitorowaniem i sprawozdawczością, a także dostępem do informacji o świadczeniach zdrowotnych. Cyfrowa transformacja ochrony zdrowia to także skuteczne narzędzie służące budowie potencjału odporności na przyszłe zagrożenia epidemiczne.”

stoimy na stanowisku, iż pojęcie „transformacja cyfrowa” wymaga istotnego doprecyzowania. Ograniczanie cyfryzacji ochrony zdrowia do prowadzenia dokumentacji medycznej w formie plików graficznych nie stanowi istoty transformacji cyfrowej, a jedynie jej podstawowy i najprostszy element.

W celu zapewnienia ciągłości opieki, podniesienia jej jakości i poprawy bezpieczeństwa medycznego, niezbędne jest wprowadzanie rozwiązań informatycznych umożliwiających pracę na tzw. „surowych danych”, czyli pozwalających na wszelkiego rodzaju analizy ilościowe i jakościowe.

Należy wziąć pod uwagę, iż ucyfrowienie analogowych procedur medycznych poprzez manualne wprowadzanie pojedynczych danych jest działaniem pozornym i przysparzającym dodatkowej pracy personelowi medycznemu.

  1. W zakresie listy działań inwestycyjnych wymienionych w pkt D1.1.3. „Zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii i dalszy rozwój e-zdrowia”, a konkretnie działania inwestycyjnego opisanego jako:

„rozwój publicznych usług cyfrowych w ochronie zdrowia, m.in. poprzez stworzenie i udostępnienie elektronicznego banku (repozytorium) danych medycznych oraz rozwój wymiany EDM ”,

 wnosimy o doprecyzowanie pojęcia „elektroniczny bank danych medycznych”.

Czy dostępne obecnie rozwiązanie P1 ma pełnić głównie funkcję repozytorium przeprowadzonych procedur medycznych, czy ma również na celu gromadzenie wyników badań?

 Ponad powyższe, wnosimy o poszerzenie zaproponowanych działań inwestycyjnych o następujące elementy:

  • „Informatyczne systemy kliniczne”

W celu osiągnięcia zakładanych celów mających być efektem transformacji cyfrowej w systemie ochrony zdrowia niezbędne jest wprowadzenie systemów informatycznych usprawniających pracę poszczególnych obszarów funkcjonalnych szpitala.

Obecne zapisy KPO kładą nacisk na działania ukierunkowane na poprawę komfortu pacjenta, bądź indywidualnie postrzeganego personelu medycznego. Wprowadzanie rozwiązań klinicznych, a nie jedynie informatycznych narzędzi zarządczo-operacyjnych, umożliwi dalszy rozwój usług cyfrowych, które zapewnią wysoką skuteczność kliniczną, poprawę rozliczalności interwencji/ procedur medycznych oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pacjentów. Wprowadzenie tego typu rozwiązań zwiększy dostęp personelu medycznego do narzędzi wspomagających decyzje kliniczne. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż nowoczesna organizacja pracy szpitala ogólnego (wielospecjalistycznego) powinna być oparta przede wszystkim na oddziałach charakteryzujących się określonym natężeniem stopnia natężenia terapii medycznej, zamiast na poszczególnych specjalizacjach lekarskich i w tym kierunku organizować informatyczne systemy kliniczne.

  • „Systemy optymalizujące zarządzanie procesowe w jednostkach szpitalnych”

Tego typu rozwiązania analityczne pozwalają na weryfikację krytycznych parametrów pracy szpitala w czasie rzeczywistym i wspierają podejmowanie decyzji dotyczących alokacji posiadanych zasobów medycznych (rzeczowych i ludzkich)  w celu optymalizacji pracy i efektywności danej jednostki lub grupy podmiotów. Proponujemy wpisanie inwestycji w systemy koordynacji pracy szpitali na różnym poziomie oraz podmiotów lecznictwa ambulatoryjnego, w tym szczególnie w regionalne centra koordynacji i zarządzania ruchem pacjentów (regional patient transfer coordination centers)

  • „Rozwój elektronicznego rekordu pacjenta obejmującego automatycznie pobieranie danych klinicznych ”

Jednym z podstawowych zadań systemów informatycznych jest zmniejszenie obciążenia personelu medycznego pracami administracyjnymi w celu zwiększenia czasu poświęcanego pacjentowi i/lub wzrostu obsługiwanej liczby pacjentów przy zachowaniu tej samej liczby personelu. Uważamy, że personel medyczny nie powinien być głównym i bezpośrednim źródłem zasilania systemów informatycznych danymi klinicznymi. Postulujemy intensyfikację prac nad wprowadzeniem technologii z obszarów sztucznej inteligencji, internetu rzeczy oraz blockchain.

Wprowadzane technologie winny zapewniać automatyzację zbierania danych na jak największą skalę i w jak najszerszym zakresie. W ten sposób zebrane tzw. „dane surowe”, umożliwią wszelkiego rodzaju analizy ilościowe i jakościowe eliminując ograniczenia wynikające z prac manualnych towarzychących quasi cyfrowym rozwiązaniom.

Ponadto, Polska Federacja Szpitali zgłasza propozycje i uwagi do opisu kierunków wsparcia określonych w Komponencie D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”

Dokument definiuje obszary wsparcia, które obejmują wyłącznie inwestycje w infrastrukturę : przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych zapewniającą bezpieczną obsługę pacjentów lub budowę nowej infrastruktury podmiotów leczniczych (wraz z pozyskaniem niezbędnego terenu w niezbędnych przypadkach związanych z brakiem możliwości efektywnego inwestowania środków w przebudowę lub rozbudowę starych, wyeksploatowanych budynków, które nie spełniają standardów obowiązujących dla obiektów ochrony zdrowia.

W naszej opinii niezbędnym jest rozszerzenie ww. zakresu poprzez dodanie explicite „infrastrukturę sprzętową informatyczną oraz medyczne oprogramowanie komputerowe.”

Proponujemy wprowadzenie w tym Komponencie paragrafu dotyczącego budowania organizacji koordynowanej opieki medycznej, jako optymalnego mechanizmu zapewnienia kosztowo-efektywnych świadczeń medycznych o wysokiej jakości przy zachowaniu ciągłości opieki nad pacjentami. Mechanizm ten wymagający inwestycji zarówno finansowych, infrastrukturalnych jak i z obszaru zarządzania kapitałem ludzkim powinien być istotnym elementem KPO w dziale dotyczącym efektywności, dostępności oraz jakości systemu ochrony zdrowia.

Stanowisko zostało wysłane poprzez formularz zgłoszeniowy:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/formularz-zglaszania-uwag-do-kpo-1/