Polska Federacja Szpitali apeluje do wszystkich organizacji związkowych reprezentujących pracowników systemu ochrony zdrowia, w tym szczególnie do Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych o niepodejmowanie lub zaniechanie działań eskalujących niepokój wśród personelu medycznego, a przez to wpływających dezorganizująco na właściwe świadczenie działalności leczniczej przez podmioty lecznicze lub inne jednostki organizacyjne systemu ochrony zdrowia.

Obecna sytuacja skorelowana z dynamicznym rozprzestrzenianiem się zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, a także ustawicznie odnotowywanym wzrostem liczby zachorowań na COVID-19, ma bez wątpienia precedensowy charakter i obliguje nas, jako całą strukturę systemu ochrony zdrowia, do wykazywania się wzmożoną aktywnością zawodową oraz odpornością na związane z nią trudy. Jako pracodawcy jesteśmy prawnie zobowiązani nie tylko do wprowadzania pewnych reglamentacji, lecz także do implementacji stosownych procedur w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, które ukierunkowane są na zapewnienie jak najwyższego stopnia protekcji dla personelu medycznego oraz pacjentów przed potencjalnym zagrożeniem zachorowania na COVID-19.

Zdajemy sobie sprawę ze skali wyrzeczeń i obaw, które budzi ta wyjątkowa sytuacja wśród pracowników sektora systemu ochrony zdrowia. Rozumiemy jak wielki wysiłek muszą znosić każdego dnia, stawiając czoła kolejnym wyzwaniom i przeciwnościom, walcząc o życie lub zdrowie pacjentów. Wykazujemy się także zrozumieniem i poszanowaniem wobec czynności oraz starań organizacji związkowych, reprezentujących prawa, godność oraz interesy materialne i moralne poszczególnych grup zawodowych, które immanentnie są sprzężone z działalnością leczniczą. Zważyć jednak trzeba, że wszelkie działania organizacji związkowych na tym gruncie, w tym m.in. formułowane przez nie wystąpienia publiczne, bez względu na formę ich wyrażenia, mogły by być eksponowane w sposób adekwatny, zaś ewentualna krytyka skierowana pod adresem danego pracodawcy najlepiej aby była miarodajna i obiektywna, a nadto nie przekraczała granic rzeczowej potrzeby. Tym samym czynności poszczególnych organizacji związkowych w ramach reakcji na ewentualne zaniedbania ze strony danego pracodawcy powinny być podejmowane tylko i wyłącznie w oparciu o zweryfikowane, prawdziwe i rzeczywiście zaistniałe okoliczności faktyczne, a więc dotyczące zdarzeń oraz przypadków, które faktycznie miały miejsce. Pozwoli to bowiem uniknąć generowania niczym nieusprawiedliwionego i nieuzasadnionego niepokoju oraz obaw pośród pracowników systemu ochrony zdrowa, którzy i tak w obecnej chwili muszą stawiać czoła licznym stresogennym sytuacjom w związku z realizacją powierzonych im obowiązków w dobie panującej pandemii.

Co więcej, omawiany światowy problem pandemii nie powinien stanowić wybiegu dla organizacji związkowych do wywodzenia przez nie roszczeń w zakresie modyfikacji warunków płacowych danej grupy zawodowej, w szczególności, gdy tak konstruowane żądania mają opierać się na nieprawdziwych okolicznościach. Nie zapominajmy o treści złożonych przez nas zobowiązań, na mocy których zobowiązaliśmy się do sprawowania profesjonalnej opieki nad życiem i zdrowiem ludzkim, do przeciwdziałania cierpieniu i zapobiegniu chorobom oraz do podejmowania niezbędnych czynności w szeroko pojmowanym interesie pacjentów, zwłaszcza w sytuacjach, w których ich życie lub zdrowie może być zagrożone.

Powyższy wywód należy przede wszystkim przenieść na kanwę pisemnego stanowiska z dnia 16 kwietnia 2020 r., które zostało wyrażone przez Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Abstrahując od faktu, iż wygłoszone tam spostrzeżenia można zakwalifikować jako przekraczające, w obecnej sytuacji, granice umiaru i taktu, tym niemniej Polska Federacja Szpitali zaprzecza, by opisane tam sytuacje, w tym „bezduszne, biurokratyczne podejście do pracowników poprzez obniżanie wynagrodzeń” czy kreowanie oszczędności kosztem tej grupy zawodowej, miały miejsce. Nie zgadzamy się z tak przedstawionymi twierdzeniami, które nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistym stanie rzeczy. Przedsięwzięcie takich kroków poczytujemy jako niepotrzebny w obecnej sytuacji atak na pracodawców, który implikuje jedynie niepokoje wśród pracowników, a przez to wpływa dezorganizująco na działalność poszczególnych podmiotów leczniczych. Wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec formułowania tego rodzaju nierzetelnych publicznych wystąpień, które wywołują lęk i frustracje pośród członków personelu medycznego.

Pragniemy zaakcentować, że aktualna sytuacja jest na bieżąco monitorowana, a wszyscy pracodawcy dokładają najlepszych możliwych staranności celem zapewnienia personelowi medycznemu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Naszym priorytetem jest dbałość o zdrowie naszych pracowników oraz ich bliskich, przy równoczesnym utrzymaniu dotychczasowego poziomu i jakości realizowanych świadczeń zdrowotnych. Jesteśmy dumni z postawy naszego personelu medycznego, którego ustawiczny upór i determinacja daje weryfikowalne oraz wymierne efekty, potwierdzone ogólnopolskimi statystkami.

Nadto wyartykułowania wymaga, że dotychczasowe i kolektywne działania, w tym także Pracodawców – Szpitali wraz z Narodowym Funduszem Zdrowia doprowadziły do widocznych rezultatów w obrębie poprawy warunków płacowych pracowników systemu ochrony. Nasze dalsze działania na tym gruncie nie zostaną zaprzestane, gdyż niezmiennie celem, jaki nam przyświeca jest zapewnienie godnych i ekwiwalentnych płac, co spowoduje odpowiednią gratyfikacje personelu medycznego oraz przyczyni się do zagwarantowania mu poczucia bezpieczeństwa materialnego.

W tym stanie rzeczy apelujemy do organizacji związkowych zrzeszających członków systemu ochrony zdrowia, w tym w szczególności do Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, o niepodejmowanie lub zaprzestanie działań eskalujących niepokój wśród personelu medycznego, a przez to wpływających dezorganizująco na właściwe świadczenie działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.

Wygłaszanie twierdzeń opartych na iluzorycznie wykreowanych okolicznościach jest zachowaniem nieetycznym i wywołującym przede wszystkim negatywne następstwa w kręgach pracowników, zwłaszcza w zakresie działalności pracodawcy. Apelujemy zatem o rewizję formułowanych stanowisk i nieprzekraczanie granic rzeczowej krytyki, bacząc każdorazowo, aby była ona konstruowana w sposób obiektywny i oparty na faktycznie zaistniałych zdarzeniach. Apelujemy również o dostrzeżenie powagi obecnej sytuacji oraz pozostawanie solidarnym w tych trudnych dla wszystkich chwilach. Tylko bowiem poprzez wspólne działanie jesteśmy w stanie przeciwstawić się rozprzestrzenianiu zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 oraz w jak największym stopniu zwalczyć skutki zachorowań na COVID-19. Zwracamy także uwagę na konsyliacyjny w swojej formie i treści apel Pracodawców RP z dnia 27.04.2020 o solidarność wszystkich uczestników systemu, który został opracowany na wniosek Polskiej Federacji Szpitali.

OZPIP,apel,2020.04.16

PFSz,ZZ,memo,2020.04.28