Polska Federacja Szpitali (PFSz) przedstawia stanowisko w sprawie postulatu Naczelnej Rady Lekarskiej dotyczącego wprowadzenia norm zatrudnienia lekarzy w szpitalach.

W dniu 21 kwietnia 2023 roku Naczelna Rada Lekarska zaapelowała do Ministra Zdrowia o “podjęcie pilnych prac legislacyjnych mających na celu wprowadzenie realnych norm zatrudnienia lekarzy w przeliczeniu na liczbę łóżek szpitalnych w poszczególnych oddziałach w lecznictwie szpitalnym, zarówno w godzinach normalnej ordynacji, jak i w czasie dyżuru medycznego”

APEL Nr 1/23/IX

Polska Federacja szpitali jako reprezentatywna organizacja pracodawców szpitali uważa, że rozwiązanie to jest nieodpowiednie dla nowoczesnej organizacji pracy szpitala. Przede wszystkim, sztywne normy wynagrodzeń w przeliczeniu na łóżko (tzw. rejestrowe) są sprzeczne z zasadą elastyczności i dynamicznego reagowania na zmieniające się potrzeby pacjentów oraz możliwości szpitala. Próby ustanowienia takich norm będą ograniczać dyrektorów szpitali, wśród których jest także wielu lekarzy oraz także dyrektorów do spraw medycznych — lekarzy, w prowadzeniu kosztowo-efektywnego zarządzania kapitałem ludzkim, w tym przypadku chodzi o instrumenty zarządzania pracą lekarzy.

Ponadto, praca lekarzy i personelu medycznego w szpitalu nie polega jedynie na opiece nad pacjentami hospitalizowanymi, ale również na wykonywaniu innych zadań, takich jak prowadzenie ambulatorium, zabiegów, konsultacji dla innych specjalności, udziału w szpitalnych zespołach szybkiego reagowania czy w pełnieniu dyżurów. Wprowadzenie norm zatrudnienia według łóżek rejestrowych ignoruje te dodatkowe zadania i może prowadzić do nieefektywności oraz dezorganizacji pracy personelu medycznego. Model przypisania lekarzy do łóżek szpitalnych nie sprzyja także wprowadzaniu nowoczesnej organizacji pracy szpitala w modelu oddziału wieloprofilowych pod względem stopnia natężenia opieki nad pacjentem, zamiast oddziałów skoncentrowanych na specjalizacjach lekarskich

Jako Polska Federacja Szpitali, chcielibyśmy podkreślić, że dla naszej organizacji pracodawców priorytetem jest dbałość o dobre warunki pracy dla pracowników medycznych oraz poprawa jakości i efektywności świadczonych usług medycznych. Wprowadzenie sztywnych norm zatrudnienia lekarzy według łóżek rejestrowych byłoby krokiem wstecz i wprowadziłoby dodatkowe utrudnienia w codziennej pracy szpitala. Należy także nadmienić, że w kwestii norm zatrudnienia lekarzy specjalistów mamy już wymagania ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia, które z uwagi na ich ukierunkowanie na liczne specjalizacje lekarskie, zamiast na osiągnięcie określonego wyniku leczenia stanowią duże wyzwanie dla polskich szpitali.

Mając na uwadze powyższe argumenty, Polska Federacja Szpitali nie popiera postulatu Naczelnej Izby Lekarskiej w sprawie wprowadzenia norm zatrudnienia lekarzy według liczby łóżek w szpitalach. Po raz kolejny apelujemy o nieodbieranie dyrektorom szpitali podstawowych narzędzi zarządczych.

 

 

Regenerate response