List otwarty

Polska Federacja Szpitali przypomina wielokrotnie zgłaszane stanowisko dotyczące konieczności szybkiego i znacznego wzrostu nakładów publicznych na zdrowie, jednocześnie popierając postulaty pozostałych interesariuszy systemu.  Naszym celem musi być tworzenie nowoczesnego, kosztowo-efektywnego oraz partnerskiego systemu opieki zdrowotnej, co zostało precyzyjnie wyrażone w dokumencie organizacji pacjenckich pt. “System zdrowia, jakiego potrzebują pacjenci” .  PFSz podpisuje się pod tym zwięzłym i merytorycznym dokumentem, którego skan zamieszczamy poniżej.   PFSz od lat stoi na stanowisku, iż konieczny jest taki podział obowiązków personelu systemu ochrony zdrowia, który pozwoli na optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich, a także umożliwi przyspieszenie innowacyjności, w tym także innowacyjności w sferze organizacyjnej.

Stanowisko PFSz jest niezmienne także w kwestii prowadzenia polityki w zakresie zatrudniania pracowników przez menedżerów szpitali, jako osoby kierunkowo wykształcone oraz doświadczone w zarządzaniu podmiotami leczniczymi, a przy tym ustawowo odpowiadające za całokształt działalności szpitala.  Postulat konieczności przeznaczenia odpowiednich nakładów finansowych na takie sfery, jak informatyzacja, koordynacja oraz innowacyjność, zgłaszany wielokrotnie przez PFSz pozostaje jak najbardziej aktualny. PFSz opowiada się za współpracą świadczeniodawców niezależnie od ich formy własnościowej ale w oparciu o modelowe rozwiązania  koordynowanej opieki medycznej, gdyż dopiero całościowe i skoordynowane wykorzystanie potencjału pozwoli na osiągnięcie celu, jakim jest znacząca poprawa dostępności i jakości usług medycznych.  Jesteśmy także za skorzystaniem z energii, możliwości oraz pomysłów młodych uczestników systemu, takich jak młodych lekarzy, pielęgniarek i ratowników, innych zawodów medycznych i pracowników sektora ochrony zdrowia, a szczególnie młodych menedżerów, jako naszych bardzo ważnych partnerów.

Jesteśmy za reformowaniem ochrony zdrowia w naszym kraju w modelu współtworzenia i współpracy wszystkich zainteresowanych uczestników systemu i zwracamy się do przedstawicieli Rządu RP o prowadzenie prac na forum Zespołu problemowego do spraw usług publicznych Rady Dialogu Społecznego oraz na forum Zespołu Trójstronnego do spraw Ochrony Zdrowia, jako instytucji powołanych do tego typu prac i jako gremiów reprezentujących partnerów społecznych, także z udziałem organizacji pacjentów i przedstawicieli zawodów medycznych.  PFSz wyraża nadzieje na szybki postęp prac w/wym zespołów, tak aby polskie szpitale dysponujące obecnie wielokrotnie niższymi środkami finansowymi od szpitali w wielu krajach europejskich, mogły sprostać słusznym i rosnącym oczekiwaniom naszego społeczeństwa.

Ponadto, PFSz przypomina doświadczenia międzynarodowe, które jasno wskazują, że inwestowanie środków finansowych w ochronę zdrowia jest bardzo korzystne dla gospodarki.   Dlatego też inwestowanie w ochronę zdrowia powinno być traktowane jako jeden z głównych priorytetów polityki państwowej.  PFSz deklaruje partnerską współpracę ze wszystkimi uczestnikami systemu, jako odpowiedzialna i reprezentatywna organizacja pracodawców sektora szpitalnego w naszym kraju, a zarazem członek Europejskiej Federacji Szpitali oraz Pracodawców RP, jako reprezentatywnej w rozumieniu przepisów o Radzie Dialogu Społecznego krajowej organizacji pracodawców.

Jarosław J. Fedorowski

Prezes Polskiej Federacji Szpitali

Gubernator i Członek Prezydium Europejskiej Federacji Szpitali i Ochrony Zdrowia HOPE

Warszawa, 25.10.2017