Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds Zdrowia

Jednym z tematów omawianych podczas dzisiejszego posiedzenia zespołu trójstronnego ds zdrowia z udziałem przedstawicieli PFSz była sytuacja szpitali powiatowych. Centrala NFZ, na wniosek pracodawców przedstawiła raport o szpitalach powiatowych. Analiza w części dotyczącej wartości zawartych umów na udzielanie świadczeń przez szpitale powiatowe wykazała ich wzrost w 2018 w stosunku do 2017 o 9,7%.

Wzrost wartości udzielonych świadczeń

W części analizy poświęconej liczbie i wartości realizowanych świadczeń w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej można zaobserwować spadek liczby świadczeń w 2018 r. w stosunku do 2017 r. o 0,7% przy jednoczesnym wzroście wartości udzielonych świadczeń o 7,7%. Liczba świadczeń z rodzaju leczenie szpitalne wykazuje niewielkie tendencje wzrostowe, natomiast nadal nie widać efektów pobudzających szpitale do realizacji świadczeń w systemie PSZ w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Realizacja postulatu PFSz nt. okresu rozliczeniowego

W części analizy dotyczącej realizacji ryczałtu PSZ przez szpitale powiatowe należy stwierdzić, że ostatnia nowelizacja „ustawy o świadczeniach” pozwalająca na wyliczenie wartości ryczałtu PSZ na 2019 r. na podstawie połączonych okresów rozliczeniowych I i II półrocza 2018 r. będzie znacznie korzystniejsza dla szpitali niż byłby on wyliczane na podstawie ostatniego okresu rozliczeniowego, tj. II półrocza 2018 r. – co było m.in. postulatem PFSz.

Szpitale 1 i 2 poziomu PSZ – nie tylko powiatowe

Okazuje się, że 44% szpitali pierwszego poziomu PSZ ma innego właściciela niż powiat albo gmina na prawach powiatu, a na poziomie 2 – nawet 55%. Jarosław J. Fedorowski, Prezes PFSz poprosił o przygotowanie danych dotyczących także tych, istotnych dla systemu placówek. Prezes PFSz zaapelował o poprawę finansowania dla wszystkich szpitali ogólnych PSZ, niezależnie od ich modelu własnościowego, czy podmiotu tworzącego.

Konieczna korekta ryczałtów dla szpitali ogólnych

Ważny był głos Janusza Bonieckiego, Wiceprezesa PFSz i Prezesa Powiatowego Centrum Medycznego w Ostródzie podczas posiedzenia zespołu trójstronnego – mówiliśmy o konieczności korekty ryczałtu oraz dodatkowych środków na sfinansowanie pochodnych wzrostu wynagrodzeń wynegocjowanych centralnie przez grupy zawodowe.