Rachunek kosztów w podmiotach leczniczych

W dniu 05.01.2021 w ramach Pracodawców RP odbyło się e-spotkanie w sprawie wdrożenia nowego rachunku kosztów w podmiotach leczniczych (Dz.U. 2020 poz. 2045 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców).

W spotkaniu uczestniczyła Ewa Książek-Bator, członek zarządu i dyrektor finansowy Polskiej Federacji Szpitali.

PFSz z racji przynależności do Pracodawców RP i aktywnej działalności w ramach koalicji „Zdrowe Zdrowie PRP” uczestniczyła w przygotowaniu stanowiska, które zostało przedstawione w trakcie konsultacji społecznych pod koniec 2020 roku. Stanowisko to negatywnie oceniło wprowadzenie nowego rachunku kosztów z początkiem 2021 roku.

Podczas spotkanie wymieniono główne problemy związane z wdrożeniem rachunku kosztów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia:

1.    Krótki termin (rozporządzenie z 26.10.20) na dostosowanie systemów informatycznych, działów księgowych i zmiany planów kont, polityki rachunkowości i innych jak kontroling, kontrola zarządcza czy raportowanie na oddziały. Dopiero po opublikowaniu można rozpocząć było prace nad zmianami, które wymagają wielu miesięcy przygotowań.

2.    Agencja Oceny Technologii Medycznych (AOTM) nie wywiązała się z obowiązku przeszkolenia warsztatowego 7,5 tyś podmiotów w grupach max 25 osobowych pracowników podmiotów leczniczych, pracowników oprogramowani szpitalnych i innych związanych z procesem zmiany.

3.    Zmiany planu kont można dokonać jedynie raz w roku na dzień rozpoczynający okres sprawozdawczy, zazwyczaj 01 stycznia. Brak zmian w systemach informatycznych uniemożliwia wprowadzenie zaleceń wskazanych w w/w/ rozporządzeniu.

4.    Samo wprowadzenie określonego w rozporządzeniu rachunku kosztów nie spowoduje wyceny procedur medycznych. Potrzeba czasu na zbieranie informacji i określenie normatywu.

5.    Obecna sytuacja i warunki związane z epidemią COVID-19 spowodują zniekształcenie później wycenianych kosztów, które dziś podmioty ponoszą na walkę z wirusem.

6.    Ministerstwo powinno zabezpieczyć w budżecie i przekazać środki finansowe na rozbudowanie systemów informatycznych i dodatkowe zatrudnienie.

7.    Wycena procedur medycznych nie powinna się opierać na zaburzonych, niewystandaryzowanych danych, które później zostaną dopasowane przez AOTM do środków finansowych wskazanych w budżecie i nie ma sensu taka wycena.

Ustalono na spotkaniu, że zostanie przygotowane pismo do Ministra Zdrowia, Premiera i Ministra Finansów z odpowiednimi argumentami, aby odroczyć wdrożenie rachunku kosztów wskazane w w/w rozporządzeniu.

Następne spotkanie w trybie online ustalono na 12 stycznia 2021.