10.10.2017.  Prezes PFSz Jarosław J. Fedorowski wraz z Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej Beatą Jagielską, wicedyrektor Centrum Onkologii Instytutu im. Mari Skłodowskiej-Curie (członek PFSz) spotkali się z Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefą Szczurek-Żelazko.  Tematem spotkania były zagadnienia związane z edukacją, w tym szczególnie szkoleniami i warsztatami dla dyrektorów szpitali, które zostały przeprowadzone w 4 miastach w tym roku oraz planowane na czerwiec 2018 europejskie szkolenia dla młodych lekarzy i na 5 Marca 2018 – III Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej.  Pani Minister przyjęła zaproszenie do udziału w Forum.

Podczas spotkania omówione zostały możliwości wsparcia personelu medycznego (lekarzy i pielęgniarek) przez personel “paramedyczny”, np. inżynierów i techników biomedycznych, asystentów medycznych w zadaniach techniczno-klinicznych, a także absolwentów zdrowia publicznego w zadaniach związanych z koordynowaną ochroną zdrowia.  PFSz od dłuższego czasu postuluje szersze wykorzystanie dostępnych na rynku pracowników zawodów “paramedycznych” w związku z niedoborami kadry medycznej.  PFSz postuluje uregulowania ustawowe dotyczące takich zawodów, jak np.: inżynier biomedyczny, technik biomedyczny, asystent medyczny, nawigator pacjenta, technik terapii oddechowej, flebotomista, itd., których celem powinno być optymalne korzystanie z zasobów ludzkich sektora ochrony zdrowia.  PFSz postuluje dodatkowe szkolenia dla sekretarek medycznych celem zmniejszenia zaangażowania lekarzy i pielęgniarek w czynności biurokratyczne Postulaty PFSz spotkały się z przychylnym przyjęciem przez Panią Minister, która obiecała przedstawienie rekomendacji kierownictwu resortu zdrowia.