Stanowisko Polskiej Federacji Szpitali (PFSz) do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów.

Jak sam projektodawca stwierdza, konieczność wydania tego Rozporządzenia wynika z przepisów ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Podwyżka ta jest koniecznością wykonania upoważnienia ustawowego, które mówi, że w 2020r kwota wynagrodzenia lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację i zatrudnionych w podmiotach leczniczych musi wynikać z iloczynu współczynnika pracy właściwego dla lekarza bez specjalizacji oraz kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku 2019.

Oczywiście należy dodać, iż wynagrodzenia rezydentów kształtowane są w zależności od roku odbywanej specjalizacji i od tego, czy dana dziedzina medycyny ma charakter priorytetowy, czy też nie.

Polska Federacja Szpitali zwraca uwagę na fakt, iż wszystkie podwyżki płac lekarzy rezydentów wywołują mieszane uczucia u lekarzy specjalistów. Zmniejsza się bowiem różnica pomiędzy wynagrodzeniem lekarzy specjalistów, a płacą rezydentów. W niektórych podmiotach leczniczych w skrajnych sytuacjach, pensja podstawowa lekarzy rezydentów może stać się nawet wyższa od pensji podstawowej lekarzy specjalistów.

Podsumowując, PFSz pozytywnie ocenia, iż Ministerstwo Zdrowia wykonuje zapisy delegacji ustawowej. PFSz wnioskuje o regularne zapraszanie przedstawicieli pracodawców szpitali do dalszych konsultacji na temat wynagrodzeń oraz organizacji pracy lekarzy rezydentów w szpitalach.