PFSz otrzymało ekspresową odpowiedź Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie rehabilitacji pulmonologicznej, które skierowaliśmy 5.lutego do Minister Zdrowia Izabeli Leszczyny.

Treść pisma PFSz: “Rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych obejmuje całą rzeszę pacjentów zarówno z przewlekłymi jak i ostrymi chorobami układu oddechowego. Pełni istotną rolę w powrocie do sprawności po zabiegach operacyjnych w obrębie klatki piersiowej, Zarówno pandemia COVID-19 oraz inne infekcje wirusowe wykazały, jak ważne jest szybkie wdrożenie rehabilitacji oddechowej po przebytych zakażeniach. Niejednokrotnie wdrożenie właściwego postepowania przeciwdziała lub ogranicza wystąpienie w wielu przypadkach stanu inwalidztwa i pozwala pacjentom na powrót do zwykłych czynności życiowych, w tym również do aktywności zawodowej. Szpitale posiadają w swoich strukturach niezbędne sprzęty oraz, co ważniejsze, wykwalifikowany personel do udzielania specjalistycznych świadczeń rehabilitacyjnych.

Niestety ze względu na wysokie koszty, funkcjonowanie tych oddziałów jest zagrożone. Koszty 1 osobodnia oscylują na poziomie 434 zł, natomiast przychody wynoszą obecnie 253 zł. Strata na 1 osobodniu wynosi zatem 181 zł. Z naszej analizy wynika, że w strukturze kosztów największy udział stanowią koszty personelu medycznego oraz koszty związane z funkcjonowaniem oddziału, jak np. pranie, wyżywienie, utrzymanie czystości. Waloryzacja poziomu finansowania osobodnia poprzez zwiększenie wagi punktowej za osobodzień i ceny za punkt, pozwoli na sprawne funkcjonowanie oddziałów rehabilitacji pulmonologicznej stacjonarnej.”

W odpowiedzi Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8.lutego czytamy iż,

zgodnie z przedstawionym przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Planem

Taryfikacji na rok 2024, świadczenia rehabilitacyjne realizowane w warunkach stacjonarnych

będą przedmiotem prac mających na celu ustalenie nowej wyceny świadczeń w tym

zakresie (komunikat AOTMiT w sprawie Planu Taryfikacji na rok 2024). Powstały raport w

sprawie nowych taryf z zakresu świadczeń gwarantowanych w rehabilitacji leczniczej Minister

Zdrowia zatwierdza oraz przekazuje Prezesowi Agencji celem opublikowania w formie

obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji. Zatwierdzoną przez Ministra

Zdrowia taryfę wprowadza Prezes NFZ.

Tym samym Narodowy Fundusz Zdrowia po otrzymaniu nowej taryfy dla świadczeń

realizowanych w ośrodkach/oddziałach dziennych wprowadzi stosowne zmiany w systemie

rozliczeń płatnika.”