Komunikat Wiceprzewodniczącego Rady ds Taryfikacji, delegata Pracodawców RP (i PFSz) Dr Roberta Mołdacha

30.01.2017

Szanowni Państwo,

Prezes AOTMiT opublikował ważny komunikat w sprawie obniżki wyceny wybranych świadczeń.

Zgodnie z komunikatem Prezesa AOTMiT z dn. 27 stycznia 2017 r. spośród 35 grup poddanych wycenie i przeanalizowanych na koniec grudnia 2016 r., 20 grup świadczeń realizowanych w ramach wybranych grup z obszaru chorób serca, chorób układu kostno-stawowego oraz opieki nad noworodkami powinno zostać obniżonych, przy czym wielkość tej obniżki wahałaby się, w zależności od grupy, od 2 do nawet 60 procent, w szczególności:
E75 Wrodzone wady serca < 1 r.ż. lub < 18 r.ż. z pw – obniżenie taryfy o 46%,
E21 Przezskórne zamknięcie nieprawidłowych połączeń wewnątrzsercowych i zewnątrzsercowych > 17 r.ż. – obniżenie taryfy o 28%,
H31E Kompleksowe zabiegi w zakresie kończyny dolnej i miednicy > 65 r.ż. – obniżenie taryfy o 52%,
H31F Kompleksowe zabiegi w zakresie kończyny dolnej i miednicy < 66 r.ż. – obniżenie taryfy o 32%,
H41 Rekonstrukcja funkcji ręki, w tym mikrochirurgiczna – obniżenie taryfy o 34%,
H55 Zabiegi artroskopowe i przezskórne w zakresie kręgosłupa – obniżenie taryfy o 32%,
N21 Ciężka patologia noworodka > 30 dni – obniżenie taryfy o 27%,
N22 Noworodek wymagający intensywnej terapii – obniżenie taryfy o 60%,
N24 Noworodek wymagający szczególnej opieki – obniżenie taryfy o 41%,
N25 Noworodek wymagający wzmożonego nadzoru – obniżenie taryfy o 38%,
N31 Kompleksowe zabiegi chirurgii noworodka i niemowlęcia – obniżenie taryfy o 32%,
N33 Średnie zabiegi chirurgii noworodka i niemowlęcia – obniżenie taryfy o 52%.
Z uwagi na powstałe wątpliwości spowodowane przede wszystkim reprezentatywnością próby, zastrzeżeniami co do kompletności przekazanych danych oraz stwierdzonymi nieprawidłowościami w kodowaniu i grupowaniu świadczeń, po konsultacji z Ministrem Zdrowia została podjęta decyzja o przesunięciu terminu publikacji projektów taryf o trzy miesiące, względem pierwotnie planowanego terminu.

Jednocześnie informujemy, że zostało ogłoszone postępowanie w celu pozyskania danych niezbędnych do ustalenia taryf, skierowane do wszystkich świadczeniodawców realizujących przedmiotowe świadczenia. Szczegóły dotyczące ogłoszonego postępowania znajdują się na stronie internetowej Agencji w zakładce http://www.aotm.gov.pl/www/taryfikacja/taryfikowane-swiadczenia/postepowania-w-toku/.

Prezes AOTMiT stwierdza, że po raz kolejny należy podkreślić, jak niezmiernie ważna dla wyceny świadczeń jest współpraca z jak największą liczbą jak najbardziej zróżnicowanych podmiotów. Należy pamiętać, iż podstawowym i najważniejszym źródłem informacji służącym wycenie świadczeń są dane o faktycznie ponoszonych kosztach, pochodzące od samych świadczeniodawców. Podkreślenia wymaga również fakt iż to, jakie podmioty przekażą dane, ma bezpośrednie przełożenie na wysokość taryf.

Dlatego też Prezes AOTMiT zwraca się do Państwa z prośbą o przystąpienie do ogłaszanego postępowania oraz zaangażowanie w przygotowanie danych o ponoszonych kosztach. Po dokonaniu ponownej analizy przekazanych w ramach postępowania danych zostaną opublikowane projekty taryf dla poszczególnych świadczeń, które w dalszej kolejności zostaną skierowane do konsultacji zewnętrznych w rozumieniu Zarządzenia nr 23/2016 z dnia 6 czerwca 2016 roku w sprawie zasad ustalania taryfy świadczeń w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Na tym etapie procesu ustalania taryfy dane przekazane w ramach składania uwag nie będą mogły stanowić podstawy ustalenia taryf dla poszczególnych świadczeń.

Pozostaję do dyspozycji, gdyby mieli Państwo dalsze pytania. Pełen tekst komunikatu Prezesa AOTMiT pod adresem http://www.aotm.gov.pl/www/komunikat_o_wyn_analizy_kosztow/

Z poważaniem
Robert Mołdach